Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 6808VerordeningenWijziging Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van woensdag 2 mei 2018, nr. 2018011631;

gelet op artikel 83 Waterschapswet en hoofdstuk 5 paragraaf 4 Waterwet

 

besluit:

Aan het "Delegatiebesluit waterschap Scheldestromen 2011" vastgesteld op 6 januari 2011, toe te voegen de volgende bepaling:

 

11. Opleggen gedoogplichten ex hoofdstuk 5 paragraaf 4 Waterwet

Het opleggen van gedoogplichten ex hoofdstuk 5 paragraaf 4 van de Waterwet.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van 30 mei 2018 van waterschap Scheldestromen.

 

dr. A.P.M.A. Vonck,

secretaris-directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars,

dijkgraaf