Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 12333Overige besluiten van algemene strekkingNota eigendommenbeleid

Registratie nr.: 2018102123

 

Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland

 

gelezen het voorstel van het college van dijkgraaf en heemraden d.d. 2 oktober 2018

 

gelet op het advies van de commissie(s) d.d. 6 november 2018

 

gelet op de desbetreffende bepalingen van de Waterschapswet en het algemeen reglement voor Waterschap Rivierenland;

 

besluit:

 

  • 1.

    Vast te stellen de bijgevoegde nota eigendommenbeleid en deze in werking te laten treden per 1 januari 2019;

  • 2.

    Per dezelfde datum in te trekken de 'nota eigendommenbeleid Waterschap Rivierenland 2009';

  • 3.

    De vaststelling van de 'Uitvoeringsregeling eigendommenbeleid 2018' aan het college van dijkgraaf en heemraden te delegeren.

  

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland van 30 november 2018 te Tiel.

  

de secretaris-directeur, de waarnemend voorzitter,

   

ir. Z.C. Vonk, M.H.M. Gremmen.

  

Bijlage  

Nota eigendommenbeleid