Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 12055Overige besluiten van algemene strekkingInspraak ontwerp-peilbesluit Lek en Linge Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

 

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 27 november 2018 het ontwerp-peilbesluit Lek en Linge vastgesteld. Daarbij is gelet op:

 

  • -

    artikel 5.2 van de Waterwet;

  • -

    de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

  • -

    afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Het college heeft besloten het ontwerp-peilbesluit op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht voor inspraak ter inzage te leggen.

 

 

Inhoud ontwerp-peilbesluit Lek en Linge

 

Waterschap Rivierenland stelt momenteel voor het gebied Lek en Linge een nieuw peilbesluit op. Het gebied Lek en Linge is globaal begrensd door de Lek, het Merwedekanaal, het Amsterdam-Rijnkanaal en De Linge. De stad Culemborg is gelegen in het noorden van het gebied. In het peilbesluit staat beschreven welke waterpeilen er in dit gebied gaan gelden en binnen welke bandbreedte de peilen mogen fluctueren. Zorgvuldig onderzoek en analyse hebben geresulteerd in een nieuw ontwerp-peilbesluit. De daadwerkelijke peilaanpassingen blijven beperkt tot een aantal peilgebieden. Met de voorgestelde wijzigingen worden voor het gebied als geheel betere condities gerealiseerd voor zowel landbouw, natuur en bebouwing als het watersysteem zelf.

 

Voor de inhoud van het ontwerp-peilbesluit met bijbehorende documenten verwijzen wij u naar de stukken die ter inzage liggen (zie hieronder).

 

Voorlichtingsbijeenkomst

 

Het waterschap organiseert een voorlichtingsbijeenkomst over het ontwerp-peilbesluit Lek en Linge op donderdag 10 januari 2019 in de Vergaderzaal Belvédère, Voorkoopstraat 3 in Beusichem. Inloop vindt plaats vanaf 19:30 uur en de presentatie begint om 20:00 uur.

 

Op deze avond geeft het waterschap een korte presentatie waarin de nieuwe peilen worden toegelicht. Voor een aantal peilgebieden zijn uitvoeringsmaatregelen nodig. Bezoekers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen over het ontwerp-peilbesluit en de benodigde uitvoeringsmaatregelen.

 

Ontwerp-peilbesluit met bijlagen ter inzage

 

Voordat het algemeen bestuur overgaat tot vaststelling van het peilbesluit ligt het ontwerp van het peilbesluit met bijbehorende documenten van donderdag 13 december 2018 tot en met woensdag 23 januari 2019 tijdens kantooruren voor iedereen ter inzage in het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel.

 

Het ontwerp-peilbesluit en bijlagen zijn als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen.

 

Reageren

 

Tijdens de inzagetermijn kunnen belanghebbenden en inwoners mondeling, schriftelijk of digitaal reageren op het ontwerp-peilbesluit door het indienen van een zienswijze.

 

Voor een mondelinge inspraakreactie kunt u terecht bij mevrouw Jenny Otte (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649 548). Bij afwezigheid van mevrouw Otte kunt u contact opnemen met de heer Jan van de Braak (bereikbaar op telefoonnummer 0344-649 208).

 

Voor een schriftelijke inspraakreactie kunt u een brief richten aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel.

 

Voor het indienen van een digitale inspraakreactie kunt u het geschikte formulier vinden op: http://www.waterschaprivierenland.nl/common/regelen-en-aanvragen/zienswijze.html. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD voor particulieren en eHerkenning voor ondernemers). Reacties per e-mail kunnen wij niet in behandeling nemen.

 

Degenen die een zienswijze hebben ingediend, brengen wij op de hoogte van het genomen besluit en van de manier waarop de resultaten van de inspraak zijn verwerkt. Vaststelling van het peilbesluit (naar verwachting in juni 2019) gebeurt door het algemeen bestuur. Het peilbesluit zal geldig zijn tot de volgende herziening van het peilbesluit Lek en Linge.

 

Meer informatie

 

Wilt u meer weten over het ontwerp-peilbesluit? U kunt terecht op de website van het waterschap: https://www.waterschaprivierenland.nl/common/beleid/peilbesluiten/peilbesluiten.html.

U kunt ook contact opnemen met mevrouw Jenny Otte, projectleider peilbesluit Lek en Linge, bereikbaar onder telefoonnummer 0344 – 649 548.