Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 11942Plannen | overigWatervergunnign Zorgsaam Terneuzen

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor de lozing van effluent, afkomstig van het pharmafilter in een oppervlaktewaterlichaam. Locatie Wielingenlaan in Terneuzen.

Het besluit ligt vanaf 3 december 2018 tot en met 13 januari 2019 ter inzage bij de receptie van waterscap Scheldestromen, Kanaalweg 1 Middelburg elke werkdag 08.00 tot 17.00 uur. ot het einde van bovengenoemde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

 •  

 • 1.

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

 • 2.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

 • 3.

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

 • 4.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. 

  De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.