Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 11324Overige overheidsinformatieAgenda Algemene Vergadering 27 november 2018

Agenda van de Algemene Vergadering (AV) van Waterschap Zuiderzeeland op dinsdag 27 november 2018 aanvang 13.30 uur in het Waterschapshuis in Lelystad.

Op de agenda staan o.a. de volgende punten voor besluitvorming:

Meerjarenbegroting 2019-2022

Partijen houden hun algemene beschouwingen en laten weten of zij kunnen instemmen met de Meerjarenbegroting 2019–2022 en begroting 2019 en de tarieven die daaruit voortvloeien.

Aangepast voorstel tot wijziging belastingstelsel waterschappen

De Unie van Waterschappen heeft het voorstel voor wijziging van het belastingstelsel op enkele onderdelen aangepast. De Unie komt hiermee tegemoet aan de belangrijkste bezwaren die de Algemene Vergadering nog had. Het college van Dijkgraaf en Heemraden stelt de AV daarom voor richting Unie aan te geven dat Waterschap Zuiderzeeland het Unie-voorstel steunt en instemt met twee nadere studies.

Beleidskader Bedrijfsafvalwater

Steeds vaker wordt Waterschap Zuiderzeeland geconfronteerd met de situatie dat bedrijven het waterschap benaderen om gezamenlijk oplossingen te zoeken voor de behandeling van bedrijfsafvalwater. In het Beleidskader Bedrijfsafvalwater zijn instrumenten beschreven die het waterschap zou kunnen inzetten en zijn afwegingscriteria opgenomen om te bepalen of voor de desbetreffende specifieke situatie het behandelen van bedrijfsafvalwater wenselijk is.

SPREEKRECHT VOOR IEDEREEN

Tijdens de openbare vergaderingen van de Algemene Vergadering kunnen toehoorders, door middel van het zogenoemde spreekrecht, het woord voeren. Voor de spreektijd is maximaal vijf minuten per onderwerp beschikbaar.

Een verzoek voor het gebruik maken van spreekrecht, dient ten minste 2 x 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter van de Algemene Vergadering, te zijn ingediend via bo@zuiderzeeland.nl. In het verzoek dient de naam van degene die het woord wenst te voeren en het onderwerp waarover men wil spreken te zijn vermeld.

STUKKEN TER INZAGE

De agenda met bijbehorende vergaderstukken zijn vanaf 14 november 2018 digitaal in te zien op www.zuiderzeeland.nl/avagenda. Daarnaast kunt u ook in de bibliotheken van de gemeente Almere, Dronten, Lelystad, De Fryske Marren, Noordoostpolder, Steenwijk, Urk en Zeewolde inloggen op de gratis toegankelijke pc.