Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2018, 11099Overige besluiten van algemene strekkingKennisgeving terinzagelegging Meerjarenbegroting 2019-2022 inclusief de jaarbegroting 2019 Waterschap Zuiderzeeland

In overeenstemming met artikel 100 van de Waterschapswet maakt het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland bekend dat vanaf maandag 12 november 2018 gedurende veertien dagen de ontwerp Meerjarenbegroting 2019-2022 inclusief de jaarbegroting 2019 van WaterschapZuiderzeeland ter inzage ligt. Dit document wordt op 27 november 2018 behandeld in de Algemene Vergadering.

Inzage

De begroting ligt vanaf 12 november 2018 tot en met 26 november 2018 tijdens de gebruikelijke kantooruren ter inzage in Het Waterschapshuis, Lindelaan 20 te Lelystad.

In de linkerkolom kunt u de Meerjarenbegroting 2019-2022 downloaden.