Waterschapsblad van Waterschap Rivierenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap RivierenlandWaterschapsblad 2018, 10106Overige besluiten van algemene strekkingVaststelling wijzigingen van de legger wateren 2018 Waterschap Rivierenland

Besluit van het college van dijkgraaf en heemraden

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland heeft op 2 oktober 2018 besloten om 5.500 wijzigingen in de legger wateren vast te stellen. Daarbij is gelet op:

 

 • 1.

  artikel 5.1 van de Waterwet;

 • 2.

  artikel 78, lid 2 van de Waterschapswet;

 • 3.

  de Inspraakverordening Waterschap Rivierenland 2010;

 • 4.

  afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

 

Op de ontwerp-legger zijn zienswijzen ingediend. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft de legger ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vastgesteld.

 

Inleiding

Waterschap Rivierenland is onder andere verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer van ongeveer 22.000 kilometer watergangen in een gebied van zo’n 2.000 vierkante kilometer. Om het beheer van dit water op adequate wijze te kunnen uitvoeren moet de belangrijkste informatie over deze wateren actueel en overzichtelijk in een legger (een register) worden vastgelegd.

In de loop van de tijd kunnen wijzigingen worden aangebracht aan het watersysteem. Om de legger actueel te houden neemt het waterschap deze wijzigingen jaarlijks in de legger wateren op.

 

Legger wateren

De legger is een register waarin de waterstaatswerken (wateren, duikers, stuwen, bruggen enz.) zijn opgenomen die van overwegend belang zijn voor een goede doorstroming en berging van het oppervlaktewater. In de legger is van deze objecten vastgelegd:

 

 • 1.

  de ligging en de daarbij behorende beschermingszones;

 • 2.

  de afmetingen die minimaal in stand gehouden moeten worden;

 • 3.

  degenen die verplicht zijn om het onderhoud uit te voeren.

  

Het waterschap heeft beperkingen gesteld aan het gebruik van de waterstaatswerken en beschermingszones die zijn op genomen in de legger. De keur (een verordening) van het waterschap is hierop van toepassing. Daarom mogen bepaalde activiteiten niet uitgevoerd worden zonder toestemming van het waterschap. Een voorbeeld hiervan is het plaatsen van een gebouw binnen de beschermingszone van een sloot of het leggen van een duiker in een sloot. De legger wateren en de keur zorgen ervoor dat het waterschap de watergangen goed kan blijven beheren en onderhouden.

 

Inzien wijzigingen

Het besluit tot wijziging van de legger wateren 2018 en de bijlagen liggen vanaf woensdag 17 oktober 2018 tot en met dinsdag 27 november 2018 ter inzage op het kantoor van het waterschap, De Blomboogerd 1 in Tiel. Als u van plan bent het besluit en de bijlagen in te komen zien en u wenst uitleg te krijgen, maak dan een afspraak via het e-mailadres inzienleggerwateren@wsrl.nlHet besluit is ook als bijlage bij dit Waterschapsblad opgenomen, zie linker kolom.

 

Om snel te kunnen beoordelen of een leggerwijziging voor u van belang is, vindt u een kaart op de website van Waterschap Rivierenland: https://www.wsrl.nl/common/beleid/keur-en-legger/wijzigingen-legger-wateren-2018.html.Op die kaart staan alle wijzigingslocaties. U vindt er waar in het beheergebied van het waterschap de legger wordt gewijzigd en de details van iedere wijziging.

  

Per wijziging wordt aangegeven:

- het wijzigingsnummer;

- de omschrijving van de wijziging en de eventueel gewijzigde onderhoudsplicht;

- de ligging van de voorgenomen (nieuwe) situatie .

 

Beroep

Beroep tegen de vaststelling van de wijzigingen van de legger wateren 2018 is uitsluitend mogelijk tegen de aanwijzing van onderhoudsplichtigen en onderhoudsverplichtingen op grond van artikel 78, tweede lid Waterschapswet. Tegen de vaststelling van de ligging, vorm, afmeting en constructie van de waterstaatswerken overeenkomstig artikel 5.1 van de Waterwet is geen beroep mogelijk. Alleen als de ligging van een waterbergingsgebied of een beschermingszone in een legger wordt vastgesteld of gewijzigd, is beroep nog wel mogelijk.

 

Tegen de wijzigingen van de legger wateren 2018 kan vanaf woensdag 17 oktober 2018 tot en met dinsdag 27 november 2018 beroep worden ingesteld bij de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Degenen die beroep in kunnen stellen, zijn:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze tegen het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;

 • 2.

  belanghebbenden die redelijkerwijs niet verweten kunnen worden tegen het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren te hebben gebracht.

 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten: naam en adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, en de gronden van het beroep. U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Voorlopige voorziening

Het indienen van beroep heeft geen schorsende werking. De vastgestelde legger treedt in werking op woensdag 17 oktober 2018. Om dit te verhinderen kan, indien beroep wordt ingesteld, ook een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij de rechtbank Gelderland via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Ook de behandeling van dit verzoek brengt kosten met zich mee (griffierecht).

 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de legger wateren? U kunt hiervoor terecht op de website van het waterschap: https://www.wsrl.nl/common/beleid/keur-en-legger/legger-wateren.html

 

Voor meer informatie over de stukken die ter inzage liggen, kunt u terecht bij de heer Ton Sijnen, telefoon (0344) 64 92 41 of bij de heer Rogier Müller, telefoon (0344) 64 92 12.