Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2018, 10016Overige overheidsinformatieWatervergunning Enduris

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor de lozing van afvalwater, afkomstig van bodembeschermende voorzieningen (funderingen en opvangbakken van de vermogenstransformatoren) behorende bij het hoofdverdeelstation Borssele Enduris in een oppervlaktewaterlichaam.

Het besluit ligt vanaf 1 oktober 2018 tot en met 12 november 2018 ter inzage:

 

bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA, Middelburg, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur.  

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

 

 • 1.

  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

 • 2.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

 • 3.

  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

 • 4.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit. 

  De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.