Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2017, 9844Overige besluiten van algemene strekkingTijdelijke watervergunning voor de inrichting ten behoeve van de bouw van strandpaviljoen Pier 7, Boulevard te Vlissingen, documentnummer 2017034424

Inrichting van het strand en Boulevard t.b.v. de bouw van strandpaviljoen ‘Pier 7’ aan de Boulevard Evertsen te Vlissingen.

Waterschap Scheldestromen heeft op 17 oktober 2017 een tijdelijke watervergunning verleend aan Pier 7 B.V. (F. Damen) Vroonweg 2 te Biggekerke voor het inrichten (een gedeelte) van het badstrand en de Boulevard Evertsen t.b.v. de bouw van strandpaviljoen ‘Pier 7’ aan de Boulevard te Vlissingen.  

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een bezwaarschrift worden ingediend binnen zes weken na verzending van dit besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: a. de naam en het adres van de indiener; b. de dagtekening; c. vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt; d. een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffenvan een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aande Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, Postbus90006, 4800 PA Breda.Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten: a. de naam en het adres van de verzoeker; b. de dagtekening; c. vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer ofkenmerk van het besluit; d. de gronden van het verzoek (motivering). Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijnen op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.