Waterschapsblad van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2017, 5316Plannen | overigVaststelling Dijkverbeteringsplan Linnaeuskade en Leggerwijziging Linnaeuskade

 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht maakt bekend dat voor het dijkverbeteringsproject ‘Linnaeuskade een dijkverbeteringsplan en een leggerwijziging is vastgesteld.

Traject: Linnaeuskade

Kadevak: A117-002, -003

Polders: Watergraafsmeer

Gemeente: Amsterdam

Lengte traject: 670 meter

 

Het dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 Waterwet. Hierop is de Crisis- en herstelwet van toepassing. In het dijkverbeteringsplan is opgenomen welke werkzaamheden Waternet wil uitvoeren om ervoor te zorgen dat de dijk blijft voldoen aan de gestelde eisen. Tevens wordt in het dijkverbeteringsplan toegelicht op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Daarnaast staat beschreven welke voorzieningen worden getroffen om nadelige gevolgen ongedaan te maken of te beperken.

 

Het dijkverbeteringsplan heeft aanleiding gegeven om de legger te wijzigen. In een legger wordt door het waterschap vastgelegd aan welke eisen (ligging, dimensies) een dijk moet voldoen en wie er onderhoudsplichtig zijn. De legger bepaalt daarmee voor een belangrijk deel welke regels uit de Keur ter plaatse gelden. De leggerwijziging langs de Linnaeuskade is een wijziging op de Legger Waterkeringen 2015.

 

De in de bijlage B toegevoegde plantekening ‘Definitief ontwerp Linnaeuskade d.d.15 mei 2017” en de “toelichting op het ontwerp d.d. 18-04-2017” van de gemeente Amsterdam bevat enkele wijzigingen op de bij het ontwerp dijkverbeteringsplan toegevoegde plantekening ‘Concept-Voorlopig Ontwerp Linnaeuskade en de “toelichting op het ontwerp d.d. 13-12-2016 van de gemeente Amsterdam. Deze wijzigingen hebben betrekking op de herinrichting in opdracht van de gemeente Amsterdam. Deze wijzigingen hebben geen invloed op de eerdere besluitvorming van AGV over het dijkverbeteringsplan.

 

 

Inzien van stukken

Het dijkverbeteringsplan en de leggerwijziging met de bijbehorende stukken zijn van donderdag 15 juni 2017 t/m woensdag 26 juli 2017 te raadplegen op www.overheid.nl en op de website www.agv.nl/linnaeuskade

 

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen het besluit tot vaststelling van het dijkverbeteringsplan kan door belanghebbenden van donderdag 15 juni 2017 t/m woensdag 26 juli 2017 beroep worden ingesteld door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank van Amsterdam:

Rechtbank Amsterdam

Sector Bestuursrecht

Postbus 84500

1080 BN Amsterdam

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

  • de gronden van het beroep.

Voor het dijkverbeteringsplan geldt dat afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Voor het indienen van beroep op het dijkverbeteringsplan geldt daarom dat:

  • de beroepsgronden in het beroepschrift worden opgenomen;

  • het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen gronden zijn ingediend, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de werking van het besluit. Als beroep is ingesteld, kan in spoedeisende gevallen de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam worden gevraagd om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor de behandeling van een beroepschrift en een verzoek om een voorlopige voorziening wordt door de Rechtbank Amsterdam een griffierecht geheven. Over de hoogte hiervan kan de griffier van de Rechtbank

Amsterdam informatie geven (telefoon 020 - 5412219).

Inlichtingen

Voor meer informatie over het dijkverbeteringsplan kunt u telefonisch contact opnemen met projectteam Linnaeuskade via telefoonnummer 0900 – 9394 (lokaal tarief). U kunt ook een e-mail sturen naar linnaeuskade@waternet.nl.