Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 3895

Gepubliceerd op 2 mei 2017 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Verkeersbesluit

  

kenmerk: 2017011203

zaaknummer: Z17.000378

Betreft: Geslotenverklaring voor voertuigen op meer dan twee wielen op de Ceciliaweg te Sint-Annaland, gemeenteTholen.

 

Het adjunct afdelingshoofd Wegen van waterschap Scheldestromen,

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) en de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb),

 

overwegende:

 

 • 1.

  dat de Ceciliaweg ten oosten van Sint-Annaland ligt en het bedrijventerrein Spastraat te gemeente Tholen ontsluit;

 • 2.

  dat de Ceciliaweg 3 meter breed is;

 • 3.

  dat het bedrijventerrein een nieuwe ontsluitingsweg krijgt in de vorm van de Spastraat;

 • 4.

  dat deze nieuwe weg 7 meter breed wordt;

 • 5.

  dat de Ceciliaweg daardoor niet meer als ontsluitingsweg gebruikt hoeft te worden;

 • 6.

  dat aan het gedeelte van de Ceciliaweg wat in beheer is bij het waterschap enkele woningen en landbouwpercelen zijn gelegen;

 • 7.

  dat twee aanwonenden van de Ceciliaweg een fysieke afsluiting wensen om verkeer van en naar het bedrijventerrein te voorkomen;

 • 8.

  dat de landbouwpercelen bereikbaar moeten blijven;

 • 9.

  dat na overleg met alle belanghebbenden is gekozen voor een verwijderbare paal, ondersteund door verkeersborden C6, L8 en OB54;

 • 10.

  dat gelet op het voorgaande, met het onderhavige verkeersbesluit de volgende doelstellingen worden beoogd:

 • 1.

  het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast of hinder;

 • 1.

  dat ter zake ingevolge artikel 24 van het BABW overleg is gevoerd met de korpschef van de politie Zeeland – West-Brabant, namens deze de beleidsadviseur verkeer (advies d.d. 18-04-2017) en zij positief adviseren;

 • 2.

  dat er advies is gevraagd aan gemeente Tholen (advies d.d. 12-04-2017) en dat zij positief adviseren; 

  besluit:

   

  Tot het instellen van:

   

 • 3.

  een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen op de Ceciliaweg te Sint-Annaland, door het plaatsen van borden C6, L8 en OB54, zoals opgenomen in bijlage 1 van het RVV 1990 en door het aanbrengen van een verwijderbare paal in de weg;  

E.e.a. conform bijgevoegde bordenplan.

 

Middelburg, 28-04-2017.

 

namens het dagelijks bestuur

van waterschap Scheldestromen

 

ing. R. de Nood

adjunct afdelingshoofd Wegen

  

Mededelingen

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit is bekend gemaakt een bezwaarschrift worden ingediend.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1, 4337 PA Middelburg.

 

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de indiener;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

 • 4.

  een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen.

 

Indien een bezwaarschrift is ingediend is het mogelijk om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen. Een dergelijk verzoek dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

 

Het verzoek dient te zijn ondertekend en ten minste het volgende te bevatten:

 

 • 1.

  de naam en het adres van de verzoeker;

 • 2.

  de dagtekening;

 • 3.

  vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen en datum en nummer of kenmerk van dat besluit;

 • 4.

  de gronden van het verzoek (motivering).

 

Bij het verzoek dient voorts een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

 

Naar aanleiding van het verzoek kan de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de Rechtbank wijst de verzoeker na de indiening van diens verzoek op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de verzoeker binnen welke termijn het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl