Waterschapsblad van Waterschap Zuiderzeeland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ZuiderzeelandWaterschapsblad 2017, 1234Overige overheidsinformatieProjectplannen“Aanleg duurzame oeversIJzertocht, Polentocht, Venetocht en Wrakkentocht” vastgesteld

Ingevolge artikel 5.4 van de Waterwet is de waterbeheerder voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk verplicht een ‘projectplan’ vast te stellen. Deze verplichting geldt onder meer voor de aanleg van duurzame oevers.

Het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 12 januari 2017 de projectplannen voor de aanleg van duurzame oevers langs de IJzertocht, Polentocht, Venetocht en Wrakkentocht (in de Noordoostpolder) vastgesteld.

Duurzame oevers zorgen voor een goede waterkwaliteit en een beter peilbeheer, oftewel een gezond watersysteem. Met de aanleg van de duurzame oevers voldoet Waterschap Zuiderzeeland aan verplichtingen uit nationale en Europese regelgeving. Deze regeling beoogt om in het jaar 2027 40% van de totale watergangen in Flevoland duurzaam en natuurvriendelijk ingericht te hebben.

I nzage

De hiervoor genoemde projectplannen ligt vanaf 13 februari 2017 gedurende zes weken op werkdagen ter inzage op:

• Waterschap Zuiderzeeland, Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad

• tijdelijk Regiokantoor Noord, Nagelerweg 5 te Emmeloord

• Regiokantoor Zuid, Larserringweg 3 te Lelystad

De projectplannen zijn ook te raadplegen op www.zuiderzeeland.nl/duurzameoevers. Op verzoek wordt een afschrift van een projectplan verstrekt.

B ezwaar Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking schriftelijk bezwaar maken tegen een projectplan bij het college van Dijkgraaf en Heemraden van Waterschap Zuiderzeeland,

Postbus 229, 8200 AE Lelystad, onder vermelding van ‘projectplan <naam> tocht’.

Een bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat daarnaast tenminste:

de naam van de indiener, adres, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden (motivering) van het bezwaar.

V oorlopige voorziening

Door het indienen van een bezwaarschrift wordt de werking van het besluit niet geschorst. Als u een verzoek om een voorlopige voorziening indient, kan verzocht worden om het besluit te schorsen. Dit verzoek kunt u ingedienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zwolle-Lelystad, Postbus 10067, Zwolle. Het is ook mogelijk dit verzoek digitaal in te dienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.  

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer P. Vos (duurzame oevers), telefoonnummer 06 – 11 32 4066.