Vaststelling Algemene subsidieverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

 

HET ALGEMEEN BESTUUR VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, GOOI EN VECHT (BBV16.0417)

 

Gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur strekkende tot vaststelling van de Algemene subsidieverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht ;

overwegende dat de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke grondslag vereist voor subsidieverlening;

gelet het bepaalde in de artikelen 56, 77 en 78 van de Waterschapswet en artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht:

BESLUIT:

 • 1.

  de Algemene subsidieverordening Waterschap Amstel, Gooi en Vecht vast te stellen;

 • 2.

  het dagelijks bestuur te machtigen tot uitvoering van deze verordening;

 • 3.

  overeenkomstig artikel 73 Waterschapswet de nieuwe verordening bekend te maken door elektronische bekendmaking in het Waterschapsblad;

 • 4.

  dat de verordening inwerking treedt op 1 november 2016.

Amsterdam, 13 oktober 2016,

Het Algemeen bestuur,

dr. ir. G.M. van den Top

dijkgraaf

drs. H.J. Kelderman

secretaris-directeur

Naar boven