Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2016, 841Overige besluiten van algemene strekkingWaterkeringbeheerplan 2016-2020 ter inzage

Waterschap Scheldestromen heeft een ontwerp Waterkeringenbeheerplan 2016-2020 opgesteld. In dit plan beschrijft het waterschap zijn koers voor de komende vijf jaar op hoofdlijnen. Daarnaast speelt het waterschap in op maatschappelijke veranderingen, nieuwe wet- en regelgeving en eigen doelen en ambities. Hierop is inspraak mogelijk.

Waterschap Scheldestromen werkt aan veiligheid tegen overstromingen in zijn beheergebied, hieronder valt de provincie Zeeland en een klein deel van West-Brabant. Wij doen dit samen met medeoverheden, bewoners en bedrijven.

Stukken inzien

U kunt het ontwerp Waterkeringenbeheerplan inzien van maandag 1 februari 2016 tot en met 18 maart 2016 op de website (link naar pdf???)

Zienswijzen

Wilt u reageren op het ontwerp Waterkeringenbeheerplan 2016-2020? Zienswijzen dienen uiterlijk 25 maart 2016 kenbaar gemaakt te zijn aan het dagelijks bestuur.

U kunt u schriftelijke reacties richten aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.

Vervolg procedure na zienswijze

Na afloop van de inspraakperiode van dit Waterkeringenbeheerplan stelt het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen een antwoordnota op. Hierin staat in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het plan.

Als u een zienswijze heeft ingediend, dan krijgt u na de bestuurlijke behandeling een bericht van ons als het antwoordnota gereed is. Dan kunt u zien wat we met uw reactie hebben gedaan.

Het algemeen bestuur van waterschap Scheldestromen stelt het Waterkeringenbeheerplan vervolgens definitief vast in het voorjaar van 2016.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Oujamaa. Zij is bereikbaar via ons centraal nummer 088-2461000.