Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierWaterschapsblad 2016, 7287Plannen | overigOntwerpprojectplan gemaal Eijerland ter inzage

Op 30 augustus 2016 heeft het Dagelijks Bestuur het ontwerp van het Projectplan gemaal Eijerland vastgesteld. Het Dagelijks Bestuur heeft tevens besloten het hoofd van de afdeling Vergunningverlening, Handhaving, Inkoop, Juridische zaken en Grondzaken (VHIJG) en het hoofd van de Cluster Vergunningen te mandateren het projectplan gemaal Eijerland vast te stellen indien er geen principiële, negatieve zienswijzen tegen het ontwerpprojectplan worden ingebracht.

 

Ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit voorziet in het verplaatsen van het gemaal Eijerland in de gemeente Texel naar een locatie circa 65 meter ten zuiden van de huidige locatie, gelegen aan de Stengweg te De Cocksdorp. Deze nieuwe locatie heeft om waterhuishoudkundige en waterkeringstechnische redenen de voorkeur. De herbouw van gemaal Eijerland was reeds opgenomen als onderdeel in het op 16 december 2015 vastgestelde en op 2 februari 2016 door Gedeputeerde Staten goedgekeurde Projectplan Versterking Waddenzeedijk Texel sectie 1 t/m 8 en 10. Het ontwerpbesluit betreft een locatiewijziging ten opzichte van eerdergenoemd besluit.

 

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijlagen zijn met ingang van de datum van verschijning van deze publicatie in te zien. U kunt de stukken inzien door de bij deze elektronische bekendmaking gevoegde bijlage(n) te openen. Kijk hiervoor links op deze pagina onder ‘Externe bijlagen’. Tevens zijn de stukken in te zien op de kantoren van het hoogheemraadschap en de gemeente Texel.

• Hoogheemraadschap: Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard

• Gemeente Texel: Emmalaan 15, 1791 AT Den Burg

Zienswijze

Belanghebbenden kunnen vanaf de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd gedurende zes weken hun zienswijze(n) naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit kan op de volgende manieren:

  • Schriftelijk per post. U stuurt uw zienswijze naar Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard. Vermeld daarbij de naam van de contactpersoon.

  • Digitaal, via het daarvoor bestemde webformulier op www.hhnk.nl/zienswijze.

  • Mondeling. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw M. Bregman, 072-582 7711. Van uw zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Het hoogheemraadschap beantwoordt alle ingebrachte zienswijzen in een Nota van inspraak. Deze wordt bij de bekendmaking van het definitieve besluit (digitaal) ter inzage gelegd. Als u bezwaar heeft tegen vermelding van uw persoonsgegevens (naam, adres en woonplaats) in de Nota van inspraak, verzoeken wij u dit in uw zienswijze aan te geven. In dat geval zullen wij uw zienswijze anonimiseren.

Procedure vaststelling

Het projectplan wordt voorbereid met toepassing van de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld een zienswijze over het ontwerp-projectplan naar voren te brengen. Na sluiting van de termijn voor het inbrengen van zienswijzen wordt het projectplan vastgesteld, al dan niet met wijzigingen naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen. Na vaststelling van het definitieve projectplan is geen bezwaar mogelijk maar staat alleen beroep bij de bestuursrechter open voor belanghebbenden die eerder zienswijzen op het ontwerp van het projectplan naar voren hebben gebracht en voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen op het ontwerp naar voren te hebben gebracht.

Op het vast te stellen projectplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat in het beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden belanghebbende aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de beroepstermijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Informatie

Voor meer kunt u zich wenden tot de heer J. Dijkshoorn, telefoonnummer 06-23487612.