Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9444Overige overheidsinformatie

Informatiebijeenkomst watersysteem Campen

Op donderdag 10 december organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over het watersysteem in het afvoergebied Campen. Voor de Planvorming Wateropgave (PWO) onderzoekt het waterschap het watersysteem in dit gebied. Betrokkenen uit de streek worden gevraagd mee te denken over een maatregelenpakket dat het waterschap voorstelt om knelpunten te verhelpen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in dorpscentrum Vogelwaarde aan de Populierenstraat 41 in Vogelwaarde.

 

Modelberekeningen

Om na te gaan of het watersysteem onder normale en extreme situaties goed functioneert en opgewassen is tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen, heeft het waterschap de huidige situatie onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van modellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert. Ook is rekening gehouden met de verschillende belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied.

 

Informatiebijeenkomst

Resultaten van de analyse worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en met belanghebbenden besproken. Tijdens de bijeenkomsten wordt de inbreng van aanwezigen gebruikt om de situatie van het gebied zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Maatregelen kunnen onder andere bestaan uit het verhelpen van stremmingen in primaire waterlopen, het aanpassen van gemalen en het aanpassen of herinrichten van oevers in het gebied. In het peilbesluit wordt het waterpeil vastgelegd dat het waterschap in dagelijkse omstandigheden nastreeft en handhaaft. 

 

Maatregelen al in uitvoering

In het gebied zijn al maatregelen in uitvoering om het watersysteem robuuster te maken. Aan de Lageweg in Ossenisse plaatst het waterschap een gemaal en verbreedt het sloten in de Nijs- en Hooglandpolder, zodat wateroverlast kan worden beperkt. Provincie Zeeland voert maatregelen uit in natuurgebied de Putting zodat landbouwgronden langer droog kunnen blijven onder extreme neerslagomstandigheden.

 

Planvorming Wateropgave

Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Ook wordt een nieuw peilbesluit voorbereid. Een peilbesluit geeft de waterpeilen voor het gebied aan die het waterschap nastreeft en handhaaft.

 

Kijk voor meer informatie op www.scheldestromen.nl/pwo

Middelburg, 3 december