Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 9268Overige besluiten van algemene strekking

Verkeersbesluiten

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

West-Zeeuws-Vlaanderen:

- Tijdelijk uitbreiden bestaand parkeerverbod (E01 RVV 1990) op de Ringdijk Noord te Cadzand, gemeente Sluis

Walcheren:

- Uitbreiden van bestaande gesloetrenverklaring voor vrachtauto's (C07 RVV 1990) naar geslotenverklaring voor vrachtauto's en autobussen (C07b RVV 1990) op de Steenbakkerijweg te Middelburg)

Zuid-Beveland

- Aanwijzen van een verplicht fietspad langs de Gerbenesseweg en regelen van de voorrang op de aansluitingen van de Langedamseweg, Lootweg, Sinoutkersezandweg en Zuidweg op de Gerbenesseweg, tussen Nisse en 's-Heerabtskerke, gemeente Borsele

Ter inzage

De verkeersbesluiten en de bijbehorende stukken zijn vanaf 27 november 2015, gedurende 6 weken in te zien op de website van waterschap Scheldestromen, www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op de besluiten kunt u telefonisch een afspraak maken, via 088-2461000.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.