Bekendmaking projectplan Waterwet " Groene Slingeplan Aalten"
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel heeft op 20 januari 2015 het projectplan voor “Groene Slingeplan Aalten” vastgesteld.
 
Beroepstermijn: 29 januari 2015 tot en met 12 maart 2015
 
De Boven Slinge is in het provinciaal waterbeheerplan en in het waterbeheerplan van het waterschap aangewezen als KRW waterlichaam Bielheimerbeek en als EVZ Bielheimerbeek-Boven Slinge conform model Winde. In de kom van Aalten zijn stuwen / overlaten niet vispasseerbaar waardoor vismigratie wordt belemmerd. Bovendien dient de stenen taludbekleding op een aantal locaties in de beek te worden hersteld.
Gemeente Aalten en het waterschap zijn al enkele jaren in gesprek over de realisatie van het ‘Groene Slingeplan Aalten’. Aangezien de aanleg van vispassages bij stuw Haartsestraat en overlaat Slingelaan onderdeel zijn van de KRW-opgave voor 2027 is het waterschap een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met de gemeente Aalten. Het doel hiervan is om samen te werken aan de realisatie van de vispassages, het plaatselijk herstellen van de stenen taludbekleding van de beek en het beleefbaar maken van de beek.
 
Het projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na die waarop het projectplan Waterwet bekend is gemaakt, gedurende zes weken, tegen het besluit beroep instellen bij de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, Afdeling bestuursrecht, Postbus 9030 (6800 EM) te Arnhem. Voor het indienen van een beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Het instellen van beroep bij de rechtbank tegen het definitief vastgesteld projectplan Waterwet is in beginsel alleen mogelijk voor degenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend.
 
Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat het beroepschrift in behandeling is. Als een belanghebbende dit niet wilt, bijvoorbeeld omdat het besluit onherstelbare gevolgen heeft voor de belanghebbende, dan kan hij/zij een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de hiervoor genoemde rechtbank.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Alle beroepsgronden dienen in het beroepschrift te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.
 
Voor meer informatie over het projectplan Waterwet kunt u terecht bij de heer R.H.J. Stapelbroek. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
 
 
Doetinchem 29 januari 2015

Naar boven