Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 6897Plannen | ruimtelijk
Waterschap legt verbetering voor afvoergebied Braakman Terneuzen ter inzage
Van 1 september tot en met 6 oktober 2015 legt het waterschap het ontwerp peilbesluit en het projectplan (hydrologisch onderzoeksrapport) Braakman en omstreken ter inzage. In het ontwerp peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het afvoergebied Braakman, de Westelijke Rijkswaterleiding, De Grote of Oude Albertpolder en de Sint Pieterspolder in de gemeente Terneuzen voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. In het hydrologisch onderzoeksrapport worden aanpassingen voorgesteld om het watersysteem klaar te maken voor extreme neerslagsituaties. Het maatregelenpakket verbetert de omstandigheden voor de gebruikers.
 
Om het gebied op orde te krijgen is ongeveer 2,5 miljoen euro nodig. Maatregelen bestaan onder andere uit het verdiepen van waterlopen, het aanpassen van duikers en het aanpassen van gemaal Spanjaardsweg. De maatregelen moeten er voor zorgen dat het water in de waterlopen op het goede peil staat en de sloten niet te vaak buiten hun oevers treden. Verder wordt een vispassage aangelegd bij gemaal Lovenpolder. De vispassage maakt het voor trekvissen mogelijk om vanuit de Noordzee de Hoekse kreken in te trekken.
 
Vooraf
Tijdens hoge waterstanden op de Westerschelde was het voorheen niet mogelijk overtollig oppervlaktewater te lozen. Om die reden is vooruitlopend op voorgestelde maatregelen in 2007 gemaal Braakman gebouwd. Nu volgen bijbehorende maatregelen en wordt zomer- en winterpeil gelijkgesteld. Deze peilaanpassing kent voor sommige locaties in het gebied nadelige gevolgen. Deze gevolgen zijn volgens het waterschap niet onacceptabel. Door het verhogen van het winterpeil verbeteren de natuurwaarden.
 
In het proces om tot een ontwerp-peilbesluit te komen is de streek intensief betrokken. Met informatiebijeenkomsten in november 2014 en juni 2015, toelichtingen bij belangengroepen in Nederland en Vlaanderen hebben belanghebbenden bijgedragen aan het plan.
 
Ter inzage
Het ontwerp-peilbesluit en het hydrologisch onderzoeksrapport zijn digitaal te bekijken op www.overheid.nl en www.scheldestromen.nl/pwo en zijn ook in te zien op het waterschapskantoor aan de Kennedylaan 1 in Terneuzen en vanaf 8 september op het gemeentehuis van de gemeente Assenede aan de Kasteelstraat 3 in Assenede. Zienswijzen kunnen tot en met 6 oktober 2015 worden gestuurd naar: Waterschap Scheldestromen, t.a.v. Dagelijks bestuur, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
 
Vervolg
Na een inspraakperiode van zes weken wordt het peilbesluit op 16 december 2015 door de algemene vergadering van het waterschap behandeld. Daarna worden bijbehorende maatregelen in het gebied doorgevoerd. Het streven is om dit deelgebied in 2027 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).
 
Planvorming Wateropgave In de Planvorming Wateropgave (PWO) werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit.
 
In de kolom aan de linkerzijde vindt u de volgende bijlagen:
- Ontwerp peilbesluit Braakman
- Watergebiedsplan Braakman
- Hydrologisch onderzoek
- Kaart waterpeilen
 
De bijlagen zijn ook te vinden op www.scheldestromen.nl/pwo.
1.
 
 
Terneuzen, 1 september 2015