Waterschapsblad van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en VechtWaterschapsblad 2015, 6225Beschikkingen | aanvraag
Aanvraag watervergunning voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een hotel ter hoogte van IJsbaanpad in Amsterdam - AGV - W-15.01167
Bij het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) is een waterver-gunning aangevraagd. De aanvraag heeft betrekking op het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een hotel ter hoogte van IJsbaanpad in Amsterdam.
Voordat Waternet namens AGV overgaat tot het behandelen van de aan-vraag, biedt zij de gelegenheid om de aanvraag in te zien.
Inzien van de stukken
Vanaf 7 augustus 2015 kunt u de aanvraag en de bijbehorende stukken (digitaal) inzien: de stukken hangen als (externe) bijlage aan deze publicatie.
Inbrengen zienswijze op aanvraag
Tot 21 augustus 2015 kunt u bij Waternet uw zienswijze met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U kunt uw reactie richten aan het dagelijks bestuur van AGV/Waternet, afdeling Planadvies & Vergunningen, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam. Vermeldt u hierbij onze casecode W-15.01167.
Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u terecht bij De heer K. van Hees, van de afdeling Planadvies & Vergunningen van Waternet, telefoon 020 608 5389. Vermeldt u hierbij onze casecode W-15.01167.
Amsterdam, 6 augustus 2015.