Bekendmaking Tweede wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010
Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat het algemeen bestuur in zijn openbare vergadering van 21 januari 2015 het Tweede wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 heeft vastgesteld.
 
Het besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2015.
 
Het besluit is kosteloos in te zien (en verkrijgbaar) bij het waterschapskantoor (Bouvignelaan 5 te Breda), van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
 
Tegen de vaststelling van het besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.
 
Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 december 2014, nummer 14IT031009;
gelet op artikel 83, eerste lid, van de Waterschapswet en artikel 10:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat:
 • ingevolge artikel 77 van de Waterschapswet de bevoegdheid tot regeling en bestuur bij het algemeen bestuur berust;
 • het dagelijks bestuur op grond van artikel 84, eerste lid, van de Waterschapswet is belast met de dagelijkse aangelegenheden van het waterschap;
 • omwille van een duidelijke taakverdeling en uit doelmatigheidsoverwegingen het gewenst is verschillende bevoegdheden te delegeren aan het dagelijks bestuur;
B E S L U I T :
het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 als volgt te wijzigen:
 
Artikel I
Aan artikel 2 worden twee leden toegevoegd, luidende:
 • 10.
  het besluiten tot aanwijzing van een archiefbewaarplaats ingevolge artikel 36 van de Archiefwet 1995;
 • 11.
  het besluiten tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de waterschapsarchivaris, zoals bedoeld in
  artikel 37, derde lid, van de Archiefwet 1995;
Artikel II
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2015.
Artikel III
Dit besluit kan worden aangehaald als: Tweede wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010.
 
 
Toelichting
Algemeen
De tweede wijziging van het Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010 is een gevolg van de vaststelling door het algemeen bestuur van de Archiefverordening waterschap Brabantse Delta (besluit van 21 januari 2015). De Archiefverordening is gebaseerd op de Archiefwet 1995 (hierna: de Archiefwet) en het Archiefbesluit 1995 en regelt de zorg die het dagelijks bestuur draagt voor alle archieven van de waterschapsorganen.
Bevoegdheid aanwijzen archiefbewaarplaats en de bevoegdheid tot het benoemen, schorsen, ontslaan van de waterschapsarchivaris
In de Archiefwet zijn bevoegdheden van en verplichtingen voor het bestuur van het waterschap vastgelegd. Met bestuur is bedoeld het algemeen bestuur van het waterschap.
In de Archiefwet is bepaald dat het bestuur van het waterschap verplicht is een archiefbewaarplaats aan te wijzen (artikel 36). Daarnaast is het bestuur van het waterschap bevoegd om op grond van de Archiefwet een waterschapsarchivaris te benoemen, te schorsen en te ontslaan (artikel 37 lid 3). Bij de decentrale overheden gemeente en provincie is vanwege het dualisme het dagelijks bestuur (college van burgemeester en wethouders respectievelijk gedeputeerde staten) in dezen beslissingsbevoegd. Op grond van de Waterschapswet (artikel 83) is het mogelijk dat het algemeen bestuur van het waterschap zijn bevoegdheid tot het aanwijzen van een archiefbewaarplaats en zijn bevoegdheid tot het benoemen, schorsen en ontslaan van de waterschapsarchivaris delegeert aan het dagelijks bestuur. Dit is in lijn met de wettelijke regeling voor gemeenten en provincies. Ook bij het waterschap gelden immers doelmatigheidsoverwegingen en het belang van een duidelijke taakverdeling tussen de bestuursorganen.
Genoemde bevoegdheden worden daarom gedelegeerd naar het dagelijks bestuur in de Tweede wijziging Delegatiebesluit waterschap Brabantse Delta 2010.
Het waterschap is echter niet verplicht een waterschapsarchivaris te benoemen. Het algemeen bestuur heeft op 16 oktober 2013 besloten geen waterschapsarchivaris te benoemen. De delegatie van deze bevoegdheid naar het dagelijks bestuur zorgt ervoor dat in voorkomend geval, bij gewijzigd beleid, het dagelijks bestuur bevoegd is een waterschapsarchivaris te benoemen.
Naar boven