Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 5878Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning Innovarec BV Westdorpe
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning verleend voor het lozen van afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam, afkomstig van de inrichting Innovarec B.V., Ameliaweg 1 in Westdorpe.
 
Het besluit ligt vanaf 23 juli tot en met 3 september 2015 ter inzage:
 
 • 1.
  bij de receptie van waterschap Scheldestromen, kantoor Terneuzen, Kennedylaan 1, elke werkdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
 • 2.
  in het stadhuis van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, Terneuzen.
 
Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
 • 1.
  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
 • 2.
  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
 • 3.
  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;
 • 4.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
 
De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. 
 
Terneuzen, 22 juli 2015.
 
 
Artikel 1  
[Vul hier de regelingtekst in]
 

Namens deze,