Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 573

Gepubliceerd op 23 januari 2015 09:00Waterschapsverkiezingen 2015
Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten De voorzitter van het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat op de dag van de kandidaatstelling, 2 februari 2015 van 09.00 uur tot 17.00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd bij het Centraal Stembureau van waterschap Scheldestromen, Kanaalweg 1 te Middelburg.
 • 1.
  Waarborgsom kandidaatstelling Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van € 225,- (tweehonderdvijfentwintig euro) worden betaald door overschrijving op rekeningnummer NL86NWAB0636760014 ten name van Waterschap Scheldestromen onder vermelding van Waarborgsom Kandidatenlijst *naam partij*’. Dit geldt enkel voor politieke groeperingen die op dit moment geen zitting hebben in het bestuur van waterschap Scheldestromen.
 • 2.
  Vóórinlevering Het centraal stembureau biedt de mogelijkheid om in de week van 26 januari – 30 januari 2015 de kandidatenlijsten en alle overige bijbehorende formulieren op juistheid en volledigheid te laten controleren. Hiervoor dient u een afspraak te maken met mw. C.C. Hamelink, bereikbaar op 088-2461187.
  •  
    
 • 3.
  Formulieren kandidaatstelling De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling kunt u downloaden op de website van www.kiesraad.nl. De verklaring van instemming van de kandidaten met de kandidaatstelling (model H9) kunt u downloaden via onze website www.scheldestromen.nl 
 •  
Bekendmaking Ondersteunende software verkiezingen
De voorzitter van het centraal stembureau van waterschap Scheldestromen maakt bekend dat ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik wordt gemaakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: https://www.kiesraad.nl/artikel/ondersteunende-software-verkiezingen-osv 
Bekendmaking zittingen centraal stembureau
 • 1.
  3 februari 2015 (16.00 uur), besloten zitting van het Centraal Stembureau tot onderzoek van de kandidatenlijsten waarbij van eventuele verzuimen onverwijld kennis wordt gegeven aan de inleveraar van de kandidatenlijst.
 • 2.
  6 februari 2015 (16.00 uur), openbare zitting van het Centraal Stembureau waarbij over de geldigheid van de kandidatenlijst wordt beslist en de geldige kandidatenlijsten worden genummerd. Deze zitting vindt plaats in kamer M0.02 van het waterschapskantoor in Middelburg.
 • 3.
  23 maart 2015 (10.00 uur), openbare zitting van het Hoofdstembureau waarin de stemopneming plaatsvindt. In aansluiting daarop vindt de openbare zitting van het Centraal Stembureau plaats waarin de verkiezingsuitslag wordt vastgesteld. Deze zittingen vinden plaats in kamer M0.01 van het waterschapskantoor in Middelburg.
De processen-verbaal van de zittingen van het Centraal Stembureau van 3 en 6 februari en 23 maart zullen voor een ieder ter inzage worden gelegd op de leestafel in de hal van het waterschapskantoor in Middelburg en worden geplaatst op de website van het waterschap.
 

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl