Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 4004Plannen | ruimtelijk
Ontwerp-Waterbeheerplan 2016 – 2021
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft op 20 mei 2015 het ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021 vastgesteld. In het ontwerp-waterbeheerplan zijn de hoofdlijnen van het beleid op het gebied van watersystemen en afvalwaterketen beschreven.
 
Het ontwerpbesluit ligt met ingang van dinsdag 26 mei 2015 tot en met maandag 6 juli 2015 ter inzage via deze website. Gedurende de termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit indienen. Dit kan bij voorkeur schriftelijk of anders mondeling. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW, Middelburg of per e-mail aan info@scheldestromen.nl. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer ir. W.W.J. Oomen, tel. 088-2461000.
 
Middelburg, 26 mei 2015