Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 4000Overige overheidsinformatie
Informatiebijeenkomst watersysteem Braakman
Op woensdag 17 juni organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over de Planvorming Wateropgave (PWO) Braakman en omgeving. Deze bijeenkomst gaat over het afvoergebied van de Braakman en de Westelijke Rijkswaterleiding in de gemeente Terneuzen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Kaaie, Waterpoortstraat 1A in Philippine.
 
Maatregelenpakket en peilbesluit
Tijdens de informatiebijeenkomst presenteert het waterschap een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Ook wordt het daarbij horende ontwerp peilbesluit gepresenteerd. Een peilbesluit geeft de waterpeilen voor het gebied aan die het waterschap nastreeft en handhaaft.
 
Inspraak
Om na te gaan of het watersysteem onder normale en extreme situaties goed functioneert en opgewassen is tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen, heeft het waterschap de huidige situatie onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over het peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van modellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert. Deze gegevens zijn eerder gepresenteerd aan belanghebbenden in de streek. Vervolgens is mede met hun inbreng een maatregelenpakket samengesteld en een voorontwerp peilbesluit opgesteld.
 
Planvorming Wateropgave
Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap om te zorgen voor een zo goed mogelijk watersysteem. Dat betekent geen overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden. Bij dit proces wordt rekening gehouden met belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied.
 
Wanneer het plan is uitgevoerd voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op de website van waterschap Scheldestromen vindt u onder www.scheldestromen.nl/pwo meer informatie over PWO en deelgebied Braakman en omgeving.
 
Terneuzen, 26 mei 2015