Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 4000

Gepubliceerd op 26 mei 2015 09:00Informatiebijeenkomst watersysteem Braakman
Op woensdag 17 juni organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over de Planvorming Wateropgave (PWO) Braakman en omgeving. Deze bijeenkomst gaat over het afvoergebied van de Braakman en de Westelijke Rijkswaterleiding in de gemeente Terneuzen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Kaaie, Waterpoortstraat 1A in Philippine.
 
Maatregelenpakket en peilbesluit
Tijdens de informatiebijeenkomst presenteert het waterschap een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Ook wordt het daarbij horende ontwerp peilbesluit gepresenteerd. Een peilbesluit geeft de waterpeilen voor het gebied aan die het waterschap nastreeft en handhaaft.
 
Inspraak
Om na te gaan of het watersysteem onder normale en extreme situaties goed functioneert en opgewassen is tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen, heeft het waterschap de huidige situatie onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over het peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van modellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert. Deze gegevens zijn eerder gepresenteerd aan belanghebbenden in de streek. Vervolgens is mede met hun inbreng een maatregelenpakket samengesteld en een voorontwerp peilbesluit opgesteld.
 
Planvorming Wateropgave
Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap om te zorgen voor een zo goed mogelijk watersysteem. Dat betekent geen overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden. Bij dit proces wordt rekening gehouden met belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied.
 
Wanneer het plan is uitgevoerd voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW). Op de website van waterschap Scheldestromen vindt u onder www.scheldestromen.nl/pwo meer informatie over PWO en deelgebied Braakman en omgeving.
 
Terneuzen, 26 mei 2015

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl