Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 303Overige besluiten van algemene strekking
Aanpassing bebouwingscontour Cadzand-Bad
Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft op 17 december 2014 besloten om de bebouwingscontouren in de beschermingszone A en het waterstaatswerk van de primaire en regionale waterkeringen in Cadzand-Bad aan te passen. Het besluit is vanaf 16 januari 2015, gedurende 6 weken, in te zien
- bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en
Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een
afspraak maken;
- op het gemeentehuis van de gemeente Sluis tijdens openingstijden.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.