Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 293Overige besluiten van algemene strekking
Watervergunning waterschap Scheldestromen Baggerspeciedepot Nr. 1 in Breskens
Het waterschap heeft op grond van de Waterwet besloten om een watervergunning te verlenen aan waterschap Scheldestromen voor het baggerspeciedepot Nr. 1 aan de Duivelshoekseweg in Breskens. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van het baggerspeciedepot rechtstreeks op een zuiveringstechnisch werk in beheer bij het waterschap.
 
Het besluit ligt vanaf 12 januari 2015 tot en met 23 februari 2015 ter inzage:
 
 • 1.
  bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;
 • 2.
  in het Klanten Contact Centrum van de Gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 in Oostburg, maandag tot en vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, woensdag van 8.30 tot 16.00 uur.
 
Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:
 • 1.
  degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
 • 2.
  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
 • 3.
  degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;
 • 4.
  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.
De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.