Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2015, 2364Overige besluiten van algemene strekking
Bebouwingscontour Spuikom Vlissingen
Het waterschap heeft het voornemen om een bebouwingscontour te leggen in de beschermingszone A van de primaire waterkering, ter plaatse van de Spuikom Vlissingen.
Het ontwerp-besluit is vanaf 18 maart 2015, gedurende 6 weken, in te zien
 
- bij de receptie van de waterschapskantoren waterschap Scheldestromen te Middelburg en
Terneuzen, elke werkdag van 8.00 tot 17.00uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een
afspraak maken en
- op het gemeentehuis van de gemeente Vlissingen tijdens openingstijden.
 
Gedurende deze termijn kunnen belanghebbende schriftelijke zienswijzen inbrengen tegen het ontwerpbesluit. Deze zienswijzen moeten worden gestuurd naar het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000 4330 ZW Middelburg.