Ter inzage en voor reacties opengesteld: Het ontwerpbesluit tot vaststelling van het Waterbeheerplan 2016-2021 van Waterschap Rijn en IJssel.
Inzagetermijn:
Dinsdag 6 januari tot en met dinsdag 17 februari 2015.
 
Ontwerpplan:
Waterschap Rijn en IJssel werkt aan veilige dijken, een toekomstbestendig watersysteem en aan een effectieve en efficiënte afvalwaterketen. We doen dit vanuit onze Watervisie 2030, waarin het verbinden van opgaven en samenwerking met partners centraal staan.
 
In het ontwerp waterbeheerplan kunt u lezen hoe het waterschap deze doelen in de volgende periode 2016-2021 wil bereiken. In het ontwerpplan staat hoe wij onze taken uitvoeren en (op hoofdlijnen) welke maatregelen wij gaan nemen, tegen welke kosten.
 
Het ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 is op 2 december 2014 vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel. Na behandeling van de binnengekomen zienswijzen zal het waterbeheerplan in de 2e helft van 2015 worden vastgesteld.
 
Beleid waterkwaliteit (KRW):
Het waterkwaliteitsbeleid gestoeld op de Kaderrichtlijn Water (KRW) maakt onderdeel uit van dit ontwerpplan. Daarbij gaat het onder meer om de doelen en maatregelen voor de zogenaamde waterlichamen. De doelen en maatregelen voor de waterlichamen worden op grond van landelijke, wettelijke afspraken door alle waterschappen (in het waterbeheerplan), door de provincies (in een partiële herziening omgevingsvisie) en door het Rijk (in de stroomgebiedsbeheerplannen) gelijktijdig in januari 2015 ter inzage gelegd.
 
Ontwerpplan inzien:
Het ontwerpplan ligt digitaal ter inzage van 6 januari tot en met dinsdag 17 februari 2015 en is tevens in te zien via de website www.wrij.nl/waterbeheerplan. Een geprinte versie kunt u indien gewenst aanvragen bij het waterschap.
 
Reactie insturen:
U kunt uw zienswijze op het ontwerpplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen tijdens de inzageperiode. Uw schriftelijke reactie stuurt u naar: Waterschap Rijn en IJssel, t.a.v. het College van dijkgraaf en heemraden, Postbus 148, 7000 AC, Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw reactie kunt u contact opnemen met
de heer B. Zandstra, tel. 0314-369739.
 
Meer informatie:
Voor meer informatie over de inhoud van het ontwerp waterbeheerplan 2016-2021 kunt u contact opnemen met de heer B. Zandstra, tel. 0314-369739, of mevrouw I. Canter Cremers, tel. 0314-369580.
 

Naar boven