Waterschapsverkiezingen 2015
Bekendmaking kandidaatstelling
Bekendmaking mogelijkheid tot het indienen van kandidatenlijsten
De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt ingevolge het bepaalde in artikel H 1, tweede lid, van de Kieswet bekend dat op de dag van kandidaatstelling, 2 februari 2015 van 09.00 uur tot 17.00 uur kandidatenlijsten met bijbehorende stukken kunnen worden ingeleverd op het kantoor van het waterschap gevestigd aan de Liemersweg 2 te Doetinchem.
 
Waarborgsom kandidaatstelling
Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald door overmaking van dit bedrag op rekeningnummer NL68 NWAB 0636 7573 31 name van Waterschap Rijn en IJssel onder vermelding van ‘waarborgsom kandidaatstelling’, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing van de leden van het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel één of meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toegekend.
 
Formulieren kandidaatstelling
De benodigde formulieren voor de kandidaatstelling zijn gedurende drie weken voor en op de dag van kandidaatstelling verkrijgbaar via uw gemeente. De verklaring van instemming van de kandidaten met hun kandidaatstelling (model H 9) is tevens gedurende die periode verkrijgbaar bij het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel en te downloaden via de website van het waterschap: www.wrij.nl 
 
Voorcontrole formulieren kandidaatstelling
Er bestaat de mogelijkheid om op dinsdag 20 januari 2015 tussen 12.00 en 17.00 uur en op woensdag 21 januari 2015 tussen 09.00 uur en 12.00 uur de formulieren op correctheid te laten controleren door het centraal stembureau. Er kan hiervoor een afspraak gemaakt worden met mevrouw Carmen Molenaar of mevrouw Marieke Rutjes, tel.nr. 0314-369369, e-mail: communicatie@wrij.nl.
 
Bekendmaking Ondersteunende software verkiezingen
De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel maakt ingevolge het bepaalde in artikel P 1a van de Kieswet bekend dat het ten behoeve van de verkiezingen van het algemeen bestuur gebruik maakt van Ondersteunende software verkiezingen (OSV). Voor de specificatie, de broncode en de toetsingsrapporten van dit programma wordt verwezen naar: https://www.kiesraad.nl/artikel/ondersteunende-software-verkiezingen-osv 
 
Een politieke groepering kan dit programma gebruiken voor het aanmaken van alle vereiste documenten voor de kandidaatstelling, zoals de kandidatenlijst, ondersteuningsverklaringen en instemmingverklaringen. Om de kans op fouten te verkleinen verzoeken wij politieke groeperingen gebruik te maken van OSV. U kunt OSV downloaden via de website van de Kiesraad. Op deze website zijn ook diverse instructiefilmpjes beschikbaar. Als een partij gebruik maakt van OSV, dan ontvangen wij graag op de dag van de kandidaatstelling een usb-stick met de OSV bestanden.
 
 
Bekendmaking zittingen centraal stembureau
 
Besloten zitting op dinsdag 3 februari 2015 om 16.00 uur
Het centraal stembureau onderzoekt in een (besloten) zitting op dinsdag 3 februari 2015 om 16:00 uur de ingeleverde kandidatenlijsten. Ingevolge het bepaalde in artikel I 3 van de Kieswet worden onmiddellijk nadat de lijsten door het centraal stembureau zijn onderzocht, deze en, indien vereist, de verklaringen van ondersteuning, voor een ieder ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en worden geplaatst op de website van het waterschap: www.wrij.nl. Het proces-verbaal van de zitting wordt tevens ter inzage gelegd bij het centraal stembureau.
 
Openbare zitting op vrijdag 6 februari 2015 om 16.00 uur
In deze zitting beslist het centraal stembureau ingevolge artikel I 4 van de Kieswet over:
- de geldigheid van de ingediende kandidatenlijsten;
- het handhaven van de daarop voorkomende kandidaten;
- het handhaven van de daarboven geplaatste aanduiding van een politieke groepering;
- de geldigheid van de lijstencombinaties.
 
Tevens nummert het centraal stembureau ingevolge artikel I 12 van de Kieswet de ingediende kandidatenlijsten. Het proces-verbaal van de zitting wordt ter inzage gelegd bij het centraal stembureau op het kantoor van het waterschap en geplaatst op de website van het waterschap: www.wrij.nl. De kandidatenlijsten worden openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.wrij.nl.
 
Openbare zitting op maandag 23 maart 2015
Op 23 maart 2015 stelt het centraal stembureau ingevolge artikel P 20 van de Kieswet de uitslag van de verkiezing definitief vast. Deze zitting vindt plaats aansluitend aan de openbare zitting van het hoofdstembureau waarin ingevolge artikel O 2 van de Kieswet de stemopneming plaatsvindt. Deze zitting vangt aan om 10.00 uur. Het proces-verbaal van de zitting wordt openbaar gemaakt op de website van het waterschap: www.wrij.nl.
 
De openbare zittingen van 6 februari en 23 maart 2015 zijn in de Slingezaal van het kantoor van het waterschap gevestigd aan de Liemersweg 2 te Doetinchem.
 
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw Carmen Molenaar, tel.nr. 0314 369 369 e-mail: c.molenaar@wrij.nl.
 
Datum: 8 januari 2015
Plaats: Doetinchem
De voorzitter van het centraal stembureau van Waterschap Rijn en IJssel
drs. H.Th.M. Pieper
 
Naar boven