Waterschapsblad van Waterschap Brabantse Delta

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap Brabantse DeltaWaterschapsblad 2015, 1629Verordeningen
Bekendmaking Eerste wijziging legesverordening waterschap Brabantse Delta
 
Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse Delta maakt bekend dat in de vergadering van het algemeen bestuur van 25 februari 2015 is besloten tot vaststelling van de Eerste wijziging legesverordening waterschap Brabantse Delta.
Deze wijziging betreft een redactionele aanpassing van de legesverordening aan de nieuwe Keur van Waterschap Brabantse Delta. Deze eerste wijziging treedt in werking met ingang van 1 maart 2015 en wordt toegepast met ingang van 1 maart 2015 (datum ingang van heffing).
De verordening is te raadplegen in het waterschapsblad op www.officiëlebekendmakingen.nl. Ook is de verordening te raadplegen en kosteloos verkrijgbaar bij de receptie van het waterschapskantoor (Bouvignelaan 5 te Breda), van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Het algemeen bestuur van waterschap Brabantse Delta;
gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 10 februari 2015, nummer 15IT001820;
gelet op artikel 110 en 115 van de Waterschapswet;
BESLUIT:
vast te stellen de:
EERSTE WIJZIGING LEGESVERORDENING WATERSCHAP BRABANTSE DELTA
Artikel I Wijzing tarieventabel
De tarieventabel behorende bij de Legesverordening wordt als volgt gewijzigd:
In hoofdstuk I van de tarieventabel worden de volgende wijzigingen aangebracht:
 • 1.
  In het opschrift van Hoofdstuk I van de tarieventabel, wordt “Watervergunning ingevolge hoofdstuk 4 van de Keur” vervangen door: Watervergunning ingevolge hoofdstuk 3 van de Keur.
 • 2.
  In Hoofdstuk 1, onderdeel 1.1., van de tarieventabel, wordt “ hoofdstuk 4 van de Keur waterschap Brabantse Delta” vervangen door: hoofdstuk 3 van de Keur waterschap Brabantse delta 2015.
Artikel II Inwerkingtreding
 • 1.
  Deze verordening treedt in werking met ingang 1 maart 2015, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid bedoelde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
 • 2.
  De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2015.
Artikel III Citeertitel
Deze wijziging wordt aangehaald als: ‘Eerste wijziging legesverordening Waterschap Brabantse Delta’.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het algemeen bestuur van 25 februari 2015
De dijkgraaf
 
De secretaris-directeur
Mw. ir. ing. C.P.M. Moonen
 
ir. H.T.C. van Stokkom
Algemene toelichting
Met ingang van 1 maart 2015 treedt een ‘nieuwe’ keur voor waterschap Brabantse Delta in werking, namelijk de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 (hierna: nieuwe keur). De hoofstuknummering in deze nieuwe keur is gewijzigd ten opzichte van de Keur waterschap Brabantse Delta (hierna: oude keur). In de tarieventabel van de Legesverordening waterschap Brabantse Delta wordt verwezen naar hoofdstuk 4 van de oude keur. Door middel van deze wijzigingsverordening, wordt de verwijzing naar hoofdstuk 4 van de oude keur vervangen door de verwijzing naar hoofdstuk 3 van de nieuwe keur.