Bekendmaking ontwerp projectplan Waterwet " Renovatie stuw Berenschot Boven Slinge te Winterwijk met aanleg vispassage"
Het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel is voornemens een projectplan voor “Renovatie stuw Berenschot Boven Slinge te Winterwijk met aanleg vispassage” vast te stellen.
 
Inzagetermijn: 10 februari 2015 tot en met 24 maart 2015.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet bevat de volgende werkzaamheden:  
De bestaande houten schotbalken stuw en de maalstuw aan de rechteroever van de Boven Slinge worden vervangen door een op afstand bedienbare en volledig automatische kantelstuw.
De brug wordt volledig vervangen. Omdat de schade en/of gebreken aan het vloedbed niet kan worden geconstateerd zonder de beek volledig af te sluiten wordt de reparatiemethode bepaald als de bouwput is drooggezet. Aansluitend aan het vloedbed wordt een bodembescherming van stortsteen aangelegd.
In de rechteroever wordt een “De Wit” vispassage aangelegd.
 
In het kader van het projectplan houdt het Waterschap Rijn en IJssel op 12 februari 2015 tussen 17.00 en 19.00 uur een informatiebijeenkomst bij “De Schoppe” van Restaurant Berenschot Wooldseweg 74 Winterswijk. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven op het ontwerp projectplan Waterwet.
 
Het ontwerp projectplan Waterwet en de bijbehorende stukken zijn te vinden op de websites:
 
Een belanghebbende heeft de mogelijkheid om haar of zijn zienswijze schriftelijk of mondeling ten aanzien van het ontwerp projectplan Waterwet kenbaar te maken. Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van Dijkgraaf en Heemraden van het Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148 (7000 AC) Doetinchem. Mondelinge zienswijzen kunnen kenbaar worden gemaakt via telefoonnummer 0314-369369.
 
Op het projectplan Waterwet is hoofdstuk 1, afdeling 2 van de Crisis- en Herstelwet van toepassing.
 
Voor meer informatie over het ontwerp projectplan Waterwet kunt u terecht bij ir. F.J. van Zeijl. De contactpersoon kan uw vragen beantwoorden en het plan met u doornemen.
 
 
Naar boven