Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 849Overige overheidsinformatie

Watervergunning Maatschap Van Alphen - Mulders

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld ten behoeve van Maatschap Van Alphen – Mulders, locatie Seijdlitzstraat 2 in Axel. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening voor een was- en tankplaats en het effluent afkomstig van de membraaninstallatie voor de mestverwerking in een oppervlaktewaterlichaam.

Het besluit ligt vanaf 17 februari 2014 tot en met 31 maart 2014 ter inzage:

  • 1.bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

  • 2.bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur. 

 

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

 

  • 1.degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

  • 2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

  • 3.degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

  • 4.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

 

De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. 

 

Terneuzen, 14 februari 2014