Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 7406Overige besluiten van algemene strekking
Ontwerp Programmabegroting 2015 en Meerjarenraming 2015-2018 ter inzage
Het dagelijks bestuur van het waterschap maakt bekend, dat vanaf vandaag gedurende veertien dagen het ontwerp programmabegroting 2015 en meerjarenraming 2015-2018 ter inzage ligt.
De behandeling van dit document zal plaatsvinden in de bijeenkomst van de algemene vergadering op 4 december 2014.
Zienswijzen tegen dit concept kunnen schriftelijk ingediend worden bij de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg.
 
U kunt het ontwerp inzien bij de receptie van de kantoren in Middelburg en Terneuzen, elke werkdag tussen 08.00 en 17.00 uur. Ook op de website (www.scheldestromen.nl) van het waterschap is het in te zien.