Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 7228Overige besluiten van algemene strekking
Bekendmaking beleidsregels emissie
Op 22 oktober 2014 heeft het dagelijks bestuur van het waterschap Scheldestromen de Beleidsregels emissie vastgesteld. Deze beleidsregels zijn een nadere uitwerking van de Beleidsnota emissie, die op 21 juni 2012 door de algemene vergadering is vastgesteld.
 
In deze beleidsregels is het beleid opgenomen ten aanzien van de meest voorkomende lozingen op oppervlaktewater of via de riolering op een rioolwaterzuiveringsinstallatie. De regels bevatten zowel adviezen voor het verlenen van watervergunningen, de advisering van het WABO-bevoegd gezag als adviezen voor het stellen van maatwerkvoorschriften.