Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 6649Plannen | ruimtelijk
Informatiebijeenkomst watersysteem Braakman
Op dinsdag 4 november organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over de Planvorming Wateropgave (PWO) Braakman en omgeving. Deze bijeenkomst gaat over het afvoergebied van de Braakman en de Westelijke Rijkswaterleiding in de gemeente Terneuzen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Kaaie, Waterpoorstraat 1A in Philippine.
 
Modelberekeningen
Om na te gaan of het watersysteem onder normale en extreme situaties goed functioneert en opgewassen is tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen, heeft het waterschap om te beginnen de huidige situatie onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over het peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van modellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert.
 
Informatiebijeenkomst
Bij die analyse is zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en met de belanghebbenden besproken. De inbreng van de verschillende belanghebbenden wordt gebruikt om de situatie van het gebied zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Samen met deze informatie onderzoekt het waterschap welke maatregelen passend zijn. Dit maatregelenpakket wordt in een volgende informatiebijeenkomst toegelicht en uiteindelijk uitgewerkt tot een watergebiedsplan.
 
Planvorming Wateropgave
Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Ook wordt een nieuw peilbesluit voorbereid. Een peilbesluit geeft de waterpeilen voor het gebied aan die het waterschap nastreeft en handhaaft. Het streven is om het deelgebied Braakman en omgeving op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).
 
Op de website van waterschap Scheldestromen vindt u onder www.scheldestromen.nl/pwo meer informatie over PWO en deelgebied Braakman en omgeving.
Middelburg, 9 oktober 2014