Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2014
Nr. 6649

Gepubliceerd op 9 oktober 2014 09:00Informatiebijeenkomst watersysteem Braakman
Op dinsdag 4 november organiseert waterschap Scheldestromen een informatiebijeenkomst over de Planvorming Wateropgave (PWO) Braakman en omgeving. Deze bijeenkomst gaat over het afvoergebied van de Braakman en de Westelijke Rijkswaterleiding in de gemeente Terneuzen. De bijeenkomst start om 19.30 uur in gemeenschapshuis de Kaaie, Waterpoorstraat 1A in Philippine.
 
Modelberekeningen
Om na te gaan of het watersysteem onder normale en extreme situaties goed functioneert en opgewassen is tegen de gevolgen van de klimaatveranderingen, heeft het waterschap om te beginnen de huidige situatie onderzocht en geanalyseerd. Bij die analyse zijn gegevens over het peilbeheer, neerslagstatistieken en ervaringen uit de praktijk gebruikt om met behulp van modellen te berekenen hoe het watersysteem onder verschillende omstandigheden functioneert.
 
Informatiebijeenkomst
Bij die analyse is zo goed mogelijk rekening gehouden met de verschillende belangen van landbouw, natuur, recreatie, bedrijfsleven en inwoners van een gebied. De resultaten worden tijdens de bijeenkomst gepresenteerd en met de belanghebbenden besproken. De inbreng van de verschillende belanghebbenden wordt gebruikt om de situatie van het gebied zo goed mogelijk in beeld te krijgen. Samen met deze informatie onderzoekt het waterschap welke maatregelen passend zijn. Dit maatregelenpakket wordt in een volgende informatiebijeenkomst toegelicht en uiteindelijk uitgewerkt tot een watergebiedsplan.
 
Planvorming Wateropgave
Zorgen voor een juist waterpeil in de sloten en andere watergangen in het gebied is voor inwoners en grondgebruikers van groot belang. In de PWO werken belanghebbenden uit de streek samen met het waterschap aan een maatregelenpakket om knelpunten in het watersysteem te verhelpen. Uitgangspunt is het zo veel mogelijk voorkomen van een overschot of tekort aan water onder normale en extreme omstandigheden en zorgen voor een goede waterkwaliteit. Ook wordt een nieuw peilbesluit voorbereid. Een peilbesluit geeft de waterpeilen voor het gebied aan die het waterschap nastreeft en handhaaft. Het streven is om het deelgebied Braakman en omgeving op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).
 
Op de website van waterschap Scheldestromen vindt u onder www.scheldestromen.nl/pwo meer informatie over PWO en deelgebied Braakman en omgeving.
Middelburg, 9 oktober 2014

Inhoudsopgave


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl