Bekendmaking: Definitieve besluiten voor het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen’
 
 • 1.
  Achtergrond
 • 2.
  Ten gevolge van de hoogwatersituaties van 1993 en 1995 heeft de regering in 2006 besloten dat de hoogwaterveiligheid in het rivierengebied moet worden vergroot. Tegelijkertijd moet een bijdrage geleverd worden aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het rivierengebied. In de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier zijn meer dan 30 maatregelen vastgesteld, die als doel hebben de grote rivieren meer ruimte te geven en zo de veiligheid van de woon- en leefomgeving langs de grote rivieren te verbeteren. Deze maatregelen moeten uiterlijk in 2015 zijn afgerond. Het project ‘Dijkverlegging Cortenoever’ maakt deel uit van dit programma.
 • 3.
   
Binnen dit project is één van de uitvoeringsmaatregelen het in gebruik nemen als tijdelijke loswal van een bestaande veerstoep in de uiterwaarden van de IJssel langs de Den Elterweg (N314) ter hoogte van Broekweg te Zutphen.
 • 1.
   
 • 2.
  Ter inzage liggende besluiten
 • 3.
  Ten behoeve van de realisatie van het project ‘Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen’ is een aantal besluiten nodig. Van vrijdag 19 september 2014 tot en met donderdag 30 oktober 2014 liggen de volgende definitieve besluiten ter inzage:
 
 • 1.
  Omgevingsvergunning van de gemeente Zutphen voor de activiteit ‘Werken en onderdelen’, bestaande uit:
  • 1.
   uitrit aanleggen of veranderen;
  • 2.
   werk of werkzaamheden uitvoeren;
 • 2.
  Waterwetvergunning van Waterschap Rijn en IJssel voor de activiteit ‘Waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken’, bestaande uit de onderdelen:
  • 1.
   overige activiteiten in, op of nabij een waterkering uitvoeren;
  • 2.
   bouwen, graven, aanleggen en andere activiteiten in een oppervlaktelichaam uitvoeren.
 
 • 1.
  Procedure
 • 2.
  De procedure conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Op grond daarvan kunt u in deze periode beroep indienen op bovengenoemde besluiten met bijbehorende stukken. Verderop in deze bekendmaking is vermeld hoe u beroep kunt instellen.
 • 3.
   
 • 4.
  Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project is gekozen voor toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a en b, Wro. Het toepassen van genoemde coördinatieregeling heeft mede tot doel dat de bekendmakingen van de (ontwerp) besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen en het indienen van beroep voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaats heeft.
 
De ontwerpbesluiten hebben van vrijdag 4 juli 2014 tot en met donderdag 14 augustus 2014 ter inzage gelegen. Tegen deze ontwerpbesluiten zijn geen zienswijzen ingediend.
 • 1.
   
 • 2.
  Hoe komt u aan meer informatie?
 • 3.
  Op de volgende locaties kunnen alle stukken op werkdagen en op de daar gebruikelijke openingstijden worden ingezien:
  • 1.
   Gemeentehuis Zutphen, ’s-Gravenhof 2 te Zutphen;
  • 2.
   Provinciehuis Gelderland, Markt 11 te Arnhem;
  • 3.
   Kantoor Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2 te Doetinchem.
 
De definitieve besluiten zijn ook te zien en te downloaden via de website www.coordinatiegelderland.nl. Ga hiervoor naar het project ‘CoVo’ à klik ‘Vergunningen’ à klik ‘Cluster 5 Loswal Zutphen’ à klik ‘Definitieve besluiten’.
 
Heeft u inhoudelijk vragen of wilt u nadere informatie over het project, dan kunt u terecht bij: Omgevingsmanager ‘Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen’, de heer M. Marijnissen (T 0224 – 211 211).
 
Heeft u vragen over de procedure, dan kunt u terecht bij de provincie Gelderland, Coördinator Procedures ‘Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen’, de heer A.M. Kwakkernaat (T 06 – 22 47 30 05).
 
Hoe en waar kunt u beroep instellen?
De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen.
 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. Hebt u geen zienswijze ingediend en bent u wel een belanghebbende, dan kunt u alleen beroep instellen als het u redelijkerwijs niet verweten kan worden dat u geen zienswijze heeft ingediend. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn doorgevoerd ten opzichte van de ontwerpbesluiten.
 
U kunt uw beroepschrift onder vermelding van ‘Definitieve besluiten RvR ‘Dijkverlegging Cortenoever – Tijdelijke loswal Zutphen’ richten aan:
 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
 
Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
 • 1.
  Uw naam en adres;
 • 2.
  De dagtekening;
 • 3.
  Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • 4.
  De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.
 
Crisis- en herstelwet
Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het indienen van een zogenaamd ‘pro forma’ beroepsschrift niet mogelijk is. Geef in het beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
 
Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?
Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
 
Griffierecht
Bij het verzoek moet een afschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.
 
Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op de site van de Raad van State: www.raadvanstate.nl.
 
 
Arnhem
Zaaknummer 2012-012204
Gedeputeerde Staten van Gelderland
 
Naar boven