Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 542Overige besluiten van algemene strekking

[Verkeersbesluiten waterschap Scheldestromen]

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Walcheren

Instellen van een snelheidslimiet van 60 km per uur op de Gapingseweg, tussen de rotonde N57 en de bebouwde kom van Gapinge, en op de Kreekweg, tussen de bebouwde kom van Gapinge en de Bosweg; wijzigen van het verplicht (brom)fietspad (G12a) langs de Gapingseweg en de Kreekweg in een verplicht fietspad (G11).

West Zeeuws-Vlaanderen

Instellen van een adviessnelheid van 40 km per uur op de Sint Jansdijk te Nieuwvliet.

Ter inzage De verkeersbesluiten en de bijbehorende stukken zijn vanaf 31 januari 2014, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.

Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda

31 januari 2014