Ter visie projectplan:‘Aanleg vijf vispassages Baakse Beek’

In de Baakse Beek worden vijf vispassages aangelegd.

In de huidige vorm voldoet de Baakse Beek namelijk nog niet aan de ambities die daaraan vanuit de Kaderrichtlijn Water worden gesteld. De ambitie is dat er voor de Ecologische Verbindingszone een zogenaamd EVZ model ‘Winde’ wordt gehanteerd in de Baakse Beek. Met de aanleg van de vijf vispassages worden de stuwen in de Baakse Beek vispasseerbaar, zodat de vismigratie wordt bevorderd. Op deze manier wordt een bijdrage geleverd aan het ecologisch herstel van de Baakse Beek. Voor meer informatie over het project klik hier.

Het projectplan voor de aanleg van vijf vispassages in de Baakse Beek is op 1 juli 2014 definitief vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

Voor de vispassages is in één geval (stuw 't Eijler) gekozen voor een cascade in de hoofdloop. Dit is mogelijk omdat er in de bestaande situatie ook al een vaste overlaat aanwezig is.

In de andere 4 gevallen is voor een technische constructie gekozen (een zogenaamde ‘vertical slot’ passage). Hier bevinden zich in de huidige situatie stuwen in de hoofdloop, die vanwege het peilbeheer voor de landbouw en natuur ook in de toekomst beweegbaar moeten blijven.

De werkzaamheden zullen in het begin van 2015 starten en zullen in de zomer van 2015 zijn afgerond.

Procedure

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden met ingang van de dag na de bekendmaking, gedurende zes weken tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank.

Na de definitieve besluitvorming is beroep bij de rechtbank in beginsel alleen mogelijk voor diegenen die in de ontwerpfase een zienswijze hebben ingediend. Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet (afgekort: Chw) is van toepassing op de vaststelling van onderhavig projectplan. Dit betekent alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen de beroepsgronden niet meer worden aangevuld. Het indienen van een “pro forma” beroepschrift is dus niet mogelijk.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, afdeling bestuursrecht, onder overlegging van een afschrift van het projectplan.

Er kan ook digitaal beroep ingesteld worden via het digitale loket van de rechtbank met behulp van een elektronische handtekening (digiD). Klik hier om doorgeleid te worden naar het digitale loket. Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.

Voor de behandeling van het beroepschrift wordt een bedrag aan griffierecht geheven. De griffier van de rechtbank wijst de indiener van het beroepschrift na de indiening op de verschuldigdheid van het griffierecht en bericht de indiener binnen welke termijn en op welke wijze het verschuldigde griffierecht moet worden voldaan.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het projectplan kunt u contact opnemen met de projectleider van het waterschap Rijn en IJssel, de heer M.P. de Gier,  tel. 0314-369369.

Naar boven