Ter inzage ontwerp projectplan: Vispassage Molenstuw te Haaksbergen

Inzagetermijn: 4 juli 2014 tot en met 15 augustus 2014

De Buurserbeek is aangewezen door de provincie Overijssel als kwaliteitswater en als ecologische verbindingszone (EVZ). Het traject is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De Afwatering van de Molenhoek en de Oude Omvloed is aangewezen door de provincie Overijssel als kwaliteitswater en als ecologische verbindingszone (EVZ). Het traject is gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Het Waterschap Rijn en IJssel heeft op enkele beektrajecten reeds een aantal maatregelen getroffen om de desbetreffende beleidsdoelstellingen te realiseren (natuurvriendelijke oevers, vispassages). In het Waterbeheerplan 2010-2015 van Waterschap Rijn en IJssel is voor de Schipbeek/Buurserbeek eveneens een aantal uit te voeren maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW) opgegeven.

Het ontwerp projectplan is vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel en is digitaal te raadplegen.

Geplande werkzaamheden

  • 1.De Buurserbeek wordt ingericht volgens model Winde, waarvoor op dit traject vispassages en natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd;

  • 2.Tevens wordt waterberging gerealiseerd en wordt het open te graven deel van de Oude Omvloed passeerbaar voor de Buurserpot;

  • 3.Op het traject worden daarnaast 5 stuwen vispasseerbaar gemaakt en er wordt 1 stuw verplaatst;

  • 4. Ter hoogte van de cascades in de Oude Omvloed worden tot slot drie sluisjes aangelegd.

De uitvoering is gepland vanaf augustus 2014 en zal naar verwachting ongeveer zes maanden in beslag nemen.

Informatiebijeenkomst

Tijdens een informatiebijeenkomst geven medewerkers van het waterschap een toelichting op het ontwerp projectplan. De bijeenkomst vindt plaats op 14 juli 2014 van 16.00 – 20.00 uur in de Werkschuur van het Lankheet aan de Lankheterweg na nummer 4 te Haaksbergen.  De bijeenkomst kent geen vast programma en is doorlopend toegankelijk.

Zienswijze naar voren brengen?

Belanghebbenden kunnen hun zienswijze over het ontwerp projectplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. U kunt uw zienswijze sturen naar het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus 148, 7000 AC Doetinchem. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F. van Zeijl, tel. 0314-369369.

Meer informatie?

Voor meer informatie over het ontwerp projectplan kunt u contact opnemen met de heer F. van Zeijl, tel. 0314-369369.

Naar boven