Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 416Overige overheidsinformatie

Intrekkingsbesluit watervergunning

Op 20 januari 2014 is het volgende besluit genomen in verband met het gedurende een periode van drie jaar niet lozen van afvalwater vanuit het bassin voor de zagerkweek. De intrekking betreft de aan A.F. Meulenberg verleende watervergunning voor de lozing van afvalwater afkomstig van de zagerkwekerij bij de inrichting aan de Vijfzoodijk in Oudelande. De toezichthouder van het waterschap, de heer Jeronimus, heeft geconstateerd dat het bassin voor de kweek van zagers en de bijbehorende voorzieningen zijn verwijderd, waardoor er vanuit het bassin geen lozing van afvalwater meer kan plaatsvinden.

Het besluit ligt vanaf 27 januari 2014 tot en met 10 maart 2014 ter inzage:

  • 1.bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

  • 2.in het gemeentehuis van de gemeente Borsele, Stenevaete 10 in Heinkenszand, tijdens openingstijden.

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

  • 1.degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

  • 2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

  • 3.degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

  • 4.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te he-ben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De intrekking wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.

Terneuzen 27 januari 2014