Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 415Overige besluiten van algemene strekking

Verkeersbesluiten

De volgende verkeersbesluiten zijn genomen:

Schouwen-Duiveland

  • 1.Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de zuidzijde van Schouwen-Duiveland, nabij Burghsluis;

  • 2.Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking ten zuiden van Ouwerkerk (Viane).

Tholen

  • 1.Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking ten noordwesten van Sint Annaland (Moggershil);

  • 2.Het tijdelijk instellen van een gesloten verklaring voor fietsers, bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen op het fietspad langs de Rijksweg, tussen de Stationsstraat en de Krabbenkreekweg te Sint Philipsland, in verband met de dijkversterking nabij de Krabbenkreekdam;

  • 3.Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking tussen Stavenisse en Sint Maartensdijk.

Noord- en Zuid-Beveland

  • 1.Diverse tijdelijke verkeersmaatregelen in verband met de dijkversterking aan de noordzijde van Zuid-Beveland, de oostzijde van de Zandkreekdam en de zuidzijde van Noord-Beveland.

Oost Zeeuws-Vlaanderen

  • 1.Instellen van een adviessnelheid van 30 km per uur op het Schapershoekpad te Vogelwaarde.

Ter inzage Het verkeersbesluit en de bijbehorende stukken zijn vanaf 31 januari 2014, gedurende 6 weken, in te zien op de website van het waterschap www.scheldestromen.nl/bekendmakingen. Voor een toelichting op het besluit kunt u telefonisch een afspraak maken.

Bezwaar Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende gedurende de termijn van ter inzage legging tegen het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient ondertekend gezonden te worden aan waterschap Scheldestromen, Postbus 1000, 4330 ZW Middelburg en ten minste het volgende te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, vermelding van de datum en het nummer of kenmerk van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt en een opgave van redenen waarom men zich met het besluit niet kan verenigen. Als een bezwaarschrift is ingediend, kan de bezwaarmaker ook een verzoek indienen tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet gericht worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West Brabant, Team Bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda.