Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 410Verordeningen

Wijziging Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2011

Het dagelijks bestuur maakt bekend dat de algemene vergadering bij besluit van 14 november 2013 de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap Scheldestromen 2011 heeft gewijzigd. Gedeputeerde staten van Zeeland hebben dit besluit op 14 januari 2014 goedgekeurd. De wijziging van de kostentoedelingsverordening betreft onder meer het opnemen van de tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen. Op verzoek wordt een papieren versie van het besluit toegezonden.

Inhoud besluit

De algemene vergadering van waterschap Scheldestromen;

gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 16 oktober 2013, nr. 2013025772;

gelet op de hoofdstukken XVII en XVIIA van de Waterschapswet en de artikelen 18 en 19 van het Reglement voor het waterschap Scheldestromen;

besluit:

de Kostentoedelingsverordening watersysteembeheer en wegenbeheer waterschap

Scheldestromen 2011, goedgekeurd bij besluit van 18 januari 2011, nummer 11001138, van

gedeputeerde staten van Zeeland, als volgt te wijzigen:

Artikel I

In artikel 1 onder b wordt gelezen na gebied van het waterschap:

het gebied dat is aangegeven op de bij het provinciaal reglement behorende kaart waarin de zorg voor het watersysteem, alsmede de zorg voor het wegenbeheer aan het waterschap zijn opgedragen;

Artikel II

Na artikel 2 wordt ingevoegd:

Tariefdifferentiatie verharde openbare wegen

Artikel 3

Voor verharde openbare wegen wordt een gedifferentieerd tarief gehanteerd dat 100% hoger is dan het tarief dat blijkens de verordening op de watersysteemheffing voor ongebouwde onroerende zaken, niet zijnde natuurterreinen, geldt.

Artikel III

De artikelen 3 en 4 worden vernummerd in respectievelijk artikel 4 en artikel 5.

Artikel IV

Deze wijziging van de verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en wordt voor het eerst toegepast op het belastingjaar dat aanvangt op 1 januari 2014.

Aldus vastgesteld in de vergadering van de algemene vergadering van 14 november 2013 van waterschap Scheldestromen.

mr. drs. J.A. de Visser, secretaris-algemeen directeur

mr. drs. A.J.G. Poppelaars, dijkgraaf

Toelichting op het besluit

Tariefdifferentiatie verharde openbare wegen 

De wijziging heeft betrekking op het toepassen van de mogelijkheid, die in het derde lid onder b van artikel 122 van de Waterschapswet is opgenomen, een tariefdifferentiatie in te voeren voor verharde openbare wegen.

Met de invoering van de tariefdifferentiatie van 100% voor verharde openbare wegen wordt beoogd het evenwicht in de kostendelen te herstellen nadat na de inwerkingtreding van de Wet modernisering waterschapsbestel in 2009 was gebleken dat de beoogde evenwichtig-heid ten aanzien van met name de agrarische gronden niet werd gerealiseerd.

De oorzaak was gelegen in de waardebepaling van wegen en spoorwegen volgens de daarvoor opgestelde Taxatiewijzer. De getaxeerde waarden bleken aanmerkelijk hoger uit te vallen dan was verwacht.

Ook de Unie van Waterschappen constateerde dat de verkregen waarden van wegen en spoorwegen verhoudingsgewijs hoog uitvielen en dat dit gevolgen heeft voor het kosten-aandeel en uiteindelijk ook het tarief van de categorie ongebouwd beïnvloedt.

De Unie heeft bij het ministerie aangedrongen op een herziening van het belastingstelsel teneinde de zogenaamde weeffout weg te werken. Het ministerie is daarop niet ingegaan, maar heeft wel het derde lid van artikel 122 van de Waterschapswet gewijzigd door de bepaling op te nemen dat de heffing maximaal 400% hoger kan worden vastgesteld voor verharde openbare wegen ingeval de 100%-tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen al in de Kostentoedelingsverordening was opgenomen.

Met deze wetswijziging heeft de wetgever expliciet te kennen gegeven dat de tariefdifferentiatie voor verharde openbare wegen kan worden aangewend om de onevenwichtigheid in de lastenverdeling aan te passen.

Nu gebleken is dat bedoelde onevenwichtigheid zich ook voordoet in het gebied van waterschap Scheldestromen is het opnemen van de 100%-tariefdifferentiatie gerecht-vaardigd. Overigens komt uit een door de Unie van Waterschappen gehouden onderzoek naar voren dat nagenoeg alle waterschappen in 2014 een tariefdifferentie voor verharde openbare wegen in de kostentoedelingsverordening hebben opgenomen.

Vernummering artikelen

Door het opnemen van de nieuwe bepaling artikel 3, dienen de bestaande artikelen 3 en 4 te worden vernummerd in respectievelijk artikel 4 en artikel 5.

Omschrijving gebied

Door de Unie van Waterschappen is aanbevolen de omschrijving van wat onder ‘het gebied van het waterschap’ moet worden verstaan enigszins te wijzigen. Deze aanbeveling is met de omschrijving in artikel I overgenomen.

Omschrijving ingezetene

De huidige omschrijving (artikel 1 onder c van de kostentoedelingsverordening) van wat onder ‘ingezetene’ moet worden verstaan is gebaseerd op de gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens.

In het geval de Wet basisregistratie personen en de Aanpassingswet basisregistratie personen 1 december 2013 in werking treden, moet onder ‘ingezetene’ worden verstaan de omschrijving zoals deze in de Wet basisregistratie personen is opgenomen. Aangezien de inwerkingtreding op 1 december 2013 twijfelachtig is, wordt volstaan met deze omschrijving en nog niet met een redactionele aanpassing van artikel 1 onder c.

Aangezien beide omschrijvingen gebaseerd zijn op wet- en regelgeving betreffen het technische aanpassingen. Voor de praktijk kan dan, indien nodig, het gewijzigde ingezetene-begrip worden toegepast.

Toepassing

Het besluit vindt toepassing met ingang van 1 januari 2014.