Waterschap Scheldestromen stelt nieuwe peilbesluit Zak van Zuid-Beveland vast

Vanaf 26 mei tot en met 8 juli 2014 staat beroep open bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant voor het nieuwe peilbesluit voor de Zak van Zuid-Beveland. In die periode zijn de stukken digitaal in te zien op www.overheid.nl en www.scheldestromen.nl/pwo . Iemand kan alleen een beroep instellen indien eerder een zienswijze is ingediend of als iemand een goede motivatie heeft waarom eerder geen zienswijze is ingediend.

In het peilbesluit worden nieuwe waterpeilen voor het gebied voorgesteld die het waterschap in normale omstandigheden nastreeft en handhaaft. Waterpeilen zijn afhankelijk van het bodemtype en gebruik van de grond, bijvoorbeeld landbouw. Het nieuwe peilbesluit hangt samen met een aantal maatregelen die worden uitgevoerd om het watersysteem te verbeteren, zoals het verlagen van duikers, het verdiepen van waterlopen en het aanpassen van winter- en zomerpeilen.

Het streven is om dit deelgebied in 2020 op orde te hebben. Daarmee voldoet het waterschap aan de (inter-)nationale eisen die zijn vastgelegd in het Nationaal Bestuursakkoord Water en de Kaderrichtlijn Water (KRW).

 

Waterplan buitengebied

In december 2009 is het watergebiedsplan vastgesteld, daarna is in 2013 het peilbesluit voorbereid. Voor het opstellen van beide plannen is een intensief traject doorlopen met betrokkenen uit de streek. Op het ontwerp is tijdens de inspraakprocedure één zienswijze ingediend over de mogelijke gevolgen van peilwijzigingen.

Peilbesluit

Het peilbesluit is een juridisch document waarin de waterpeilen staan die het waterschap nastreeft en handhaaft in een gebied. Volgens de Waterwet heeft de algemene vergadering van waterschap Scheldestromen de bevoegdheid het definitieve peilbesluit vast te stellen, dit is op 22 mei 2014 gebeurd.

Middelburg 22 mei 2014

Waterschap Scheldestromen
Naar boven