Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 2844Beschikkingen | afhandeling

Watervergunning schelpdierkweekbedrijf Neeltje Jans-Wilhelminapolder

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld voor Schelpdierkweekbedrijf Neeltje Jans – Wilhelminapolder betreffende de kweekvijver nabij de inrichting aan de Meestoofweg 6 in Wilhelminadorp. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van de kweekvijver via een zandfilter in een oppervlaktewaterlichaam.

Het besluit ligt vanaf 12 mei 2014 tot en met 23 juni 2014 ter inzage:

  • 1.bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

  • 2.bij de Afdeling Vergunningverlening en Handhaving van de gemeente Goes, M.A. de Ruijterlaan 2 in Goes.

 

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

 

  • 1.degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

  • 2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

  • 3.degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

  • 4.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

 

De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan. 

Middelburg, 9 mei 2014