Waterschapsblad van Waterschap Scheldestromen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Waterschap ScheldestromenWaterschapsblad 2014, 281Beschikkingen | aanvraag

Watervergunning Mechanisatiebedrijf Vermeulen b.v.

Het waterschap heeft op grond van de Waterwet een watervergunning vastgesteld ten behoeve van Mechanisatiebedrijf Vermeulen B.V., locatie Mosterdweg 1a in Oostburg. De watervergunning betreft het lozen van afvalwater afkomstig van een bodembeschermende voorziening als gevolg van het uitwendig wassen van motorvoertuigen of werktuigen op een oppervlaktewaterlichaam.

Het besluit ligt vanaf 20 januari 2014 tot en met 3 maart 2014 ter inzage:

  • 1.bij de receptie van waterschap Scheldestromen, Kennedylaan 1 in Terneuzen, maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Voor inzage op een ander tijdstip kunt u een afspraak maken;

  • 2.in het Klanten Contact Centrum van de gemeente Sluis, Nieuwstraat 22 in Oostburg, maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur, woensdag van 8.30 tot 16.00 uur.

Tot het einde van bovenvermelde termijn staat beroep open bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State voor:

  • 1.degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

  • 2.de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

  • 3.degenen die zienswijzen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn ingebracht;

  • 4.belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

De vergunning wordt van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt tenzij gedurende deze termijn bij de voorzieningenrechter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening is gedaan.

Terneuzen, 20 januari 2014