Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2018, 18Verdrag

63 (1975) Nr. 34

A. TITEL

Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst) (met Bijlagen);

Genève, 14 november 1975

Voor een overzicht van de verdragsgegevens, zie verdragsnummers 002114, 013555, 013556 en 013557 in de Verdragenbank.

B. TEKST1)

Wijzigingen van 12 oktober 2017

In overeenstemming met artikel 59, eerste en tweede lid, van de Overeenkomst heeft de Commissie van Beheer op zijn zesenzestigste zitting gehouden te Genève op 12 oktober 2017 wijzigingen van de artikelen 1, 2, 3, 6, 11 en 38 van de Overeenkomst en wijzigingen van de Bijlagen 6, 8 en 9 bij de Overeenkomst aangenomen.2)

De Engelse tekst van deze wijzigingen luidt als volgt:


Article 1, paragraph (q)

After customs authorities add or other competent authorities.

Article 2

Before frontiers insert customs.

Article 3, paragraph (b)

For approved read authorized.

Article 6, paragraph 2

For approved read authorized.

Article 11, paragraph 3

For three months read one month.

Article 38, paragraph 1

For the existing text read

Each of the Contracting Parties shall have the right to exclude temporarily or permanently from the operation of this Convention any person guilty of a serious or repeated offence against the customs laws or regulations applicable to the international transport of goods. The conditions in which the offence against the customs laws or regulations is considered to be serious shall be decided by the Contracting Party.Annex 8, Article 1 bis

After the existing text insert new paragraphs 4, 5 and 6 to read

 • 4. The Committee shall receive and examine the annual audited financial statements and audit report(s) submitted by the international organization pursuant to the obligations under Annex 9, Part III. In the course and within the scope of its examination, the Committee may request that additional information, clarifications or documents be provided by the international organization or the independent external auditor.

 • 5. Without prejudice to the examination mentioned in paragraph 4, the Committee shall, on the basis of a risk assessment, have the right to request additional examinations to be carried out. The Committee shall mandate the TIR Executive Board or request the competent United Nations services to carry out the risk assessment.

  The scope of additional examinations shall be determined by the Committee, taking into account the risk assessment of the TIR Executive Board or of the competent United Nations services.

  The results of all examinations referred to in this article shall be kept by the TIR Executive Board and provided to all Contracting Parties for due consideration.

 • 6. The procedure for undertaking the additional examinations shall be approved by the Committee.

Annex 9, Part I, subtitle

Before conditions and requirements add Minimum.

Annex 9, Part I, paragraph 1 (first line)

After The add minimum.

Annex 9, Part I, paragraph 7

For Contracting Parties read that each Contracting Party.

Annex 9, Part II, Procedure, Model Authorization Form, paragraph 1

For approved read authorized.

Annex 9, Part III, paragraph 2

After subparagraph (n) insert new subparagraphs (o), (p) and (q) to read

 • (o) maintain separate records and accounts containing information and documentation which pertain to the organization and functioning of an international guarantee system and the printing and distribution of TIR Carnets;

 • (p) provide its full and timely cooperation, including, but not limited to, allowing access to the above records and accounts to the competent United Nations services or to any other duly authorized competent entity and, at all times, facilitating additional inspections and audits performed by them on behalf of Contracting Parties, pursuant to Annex 8, Article 1 bis, paragraphs 5 and 6;

 • (q) engage an independent external auditor to conduct annual audits of the records and accounts mentioned under subparagraph (o). The external audit shall be performed in accordance with International Standards on Auditing (ISA) and shall result in an annual audit report and a management letter which shall be submitted to the Administrative Committee.


C. VERTALING


Artikel 1, onderdeel q)

Na „douaneautoriteiten” wordt „of andere bevoegde autoriteiten” toegevoegd.

Artikel 2

Het woord „grenzen” wordt veranderd in „douanegrenzen”.

Artikel 3, onderdeel b)

Het woord „erkend” wordt vervangen door „bevoegd”.

Artikel 6, tweede lid

De woorden „worden erkend” worden vervangen door „bevoegd worden verklaard”.

Artikel 11, derde lid

De woorden „drie maanden” worden vervangen door „een maand”.

Artikel 38, eerste lid

De huidige tekst wordt vervangen door:

„Iedere Overeenkomstsluitende Partij heeft het recht iedere persoon die zich schuldig heeft gemaakt aan ernstige of herhaalde inbreuken op de douanewetten en -reglementen die gelden ten aanzien van het internationale vervoer van goederen, tijdelijk of voorgoed uit te sluiten van de toepassing van de bepalingen van deze Overeenkomst. De omstandigheden waaronder de inbreuk op de douanewetten en -reglementen als ernstig wordt beschouwd, worden door de Overeenkomstsluitende Partij bepaald.”Bijlage 8, artikel 1bis

Na de bestaande tekst worden de volgende nieuwe leden 4, 5 en 6 ingevoegd:

 • „4. De Commissie ontvangt en onderzoekt de door de accountant gecontroleerde jaarrekeningen en het (de) accountantsverslag(en) die door de internationale organisatie ingevolge de verplichtingen uit hoofde van Bijlage 9, Deel III, zijn ingediend. De Commissie kan tijdens en binnen de reikwijdte van het onderzoek de internationale organisatie of de onafhankelijke externe accountant om aanvullende informatie, verduidelijking of documenten vragen.

 • 5. Onverminderd het in het vierde lid genoemde onderzoek, heeft de Commissie het recht, op basis van een risicobeoordeling, aanvullende onderzoeken te verlangen. De Commissie geeft het TIR Uitvoerend Comité opdracht de risicobeoordeling uit te voeren of vraagt de bevoegde diensten van de Verenigde Naties dit te doen.

  De reikwijdte van de aanvullende onderzoeken wordt bepaald door de Commissie, rekening houdend met de risicobeoordeling door het TIR Uitvoerend Comité of de bevoegde diensten van de Verenigde Naties.

  De resultaten van alle in dit artikel bedoelde onderzoeken worden door het TIR Uitvoerend Comité bewaard en ter overweging aan alle Overeenkomstsluitende Partijen verstrekt.

 • 6. De procedure voor het uitvoeren van de aanvullende onderzoeken moet door de Commissie worden goedgekeurd.”

Bijlage 9, Deel 1, subkopje

Het woord „Voorwaarden” wordt vervangen door „Minimumvoorwaarden”.

Bijlage 9, Deel 1, eerste lid (eerste volzin)

Het woord „voorwaarden” wordt vervangen door „minimumvoorwaarden”.

Bijlage 9, Deel 1, zevende lid

De woorden „de Overeenkomstsluitende Partijen” worden vervangen door „elke Overeenkomstsluitende Partij”.

Bijlage 9, Deel II, Procedure, Standaardmodel bevoegdverklaringsformulier, eerste lid

Het woord „erkende” wordt vervangen door „bevoegde”.

Bijlage 9, Deel III, tweede lid

De volgende nieuwe onderdelen o, p en q worden ingevoegd na onderdeel n:

 • „o. afzonderlijke stukken en rekeningen bijhouden met informatie en documentatie die betrekking hebben op de organisatie en de werking van een internationaal garantiestelsel en het afdrukken en de afgifte van carnets TIR;

 • p. volledige en tijdige medewerking verlenen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, toegang tot bovengenoemde stukken en rekeningen geven aan de bevoegde diensten van de Verenigde Naties of enige andere naar behoren gemachtigde bevoegde entiteit en, te allen tijde, door hen namens de Overeenkomstsluitende Partijen verrichte aanvullende inspecties en controles faciliteren, ingevolge Bijlage 8, artikel 1 bis, vijfde en zesde lid;

 • q. een onafhankelijke externe accountant aanstellen om de jaarlijkse controle van de in onderdeel o genoemde stukken en rekeningen uit te voeren. De externe controle wordt uitgevoerd in overeenstemming met de internationale standaarden voor accountantscontrole (ISA) en resulteert in een rapport en een managementletter die bij de Commissie van Beheer moeten worden ingediend.”


D. PARLEMENT

Wijzigingen van 12 oktober 2017

Voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten behoeven de wijzigingen van de artikelen 1, 2, 3, 6, 11 en 38 van de Overeenkomst ingevolge artikel 91 van de Grondwet de goedkeuring van de Staten-Generaal, alvorens het Koninkrijk ten behoeve van die delen van het Koninkrijk aan de gewijzigde artikelen van de Overeenkomst kan worden gebonden.

Voor Nederland (het Caribische deel), Aruba, Curaçao en Sint Maarten behoeven de wijzigingen van de Bijlagen 6, 8 en 9 bij de Overeenkomst ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen, niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

Voor Nederland (het Europese deel) behoeven noch de wijzigingen van de artikelen 1, 2, 3, 6, 11 en 38 noch de wijzigingen van de Bijlagen 6, 8 en 9 bij de Overeenkomst de goedkeuring van de Staten-Generaal, omdat zij een gebied (douanevervoer) bestrijken waarop de Europese Unie (EU) bij uitsluiting bevoegd is.

G. INWERKINGTREDING

Wijzigingen van 12 oktober 2017

De gewijzigde artikelen 1, 2, 3, 6, 11 en 38 van de Overeenkomst zullen ingevolge artikel 59, derde lid, van de Overeenkomst voor alle overeenkomstsluitende partijen in werking treden drie maanden na een tijdvak van twaalf maanden volgend op 3 november 2017, de datum waarop de mededeling door de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties aan de overeenkomstsluitende partijen is gedaan, tenzij een staat die partij is gedurende bedoeld tijdvak, bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties bezwaar tegen de voorgestelde wijziging heeft gemaakt.

De wijzigingen van de bijlagen 6, 8 en 9 bij de Overeenkomst zullen ingevolge artikel 59, derde lid, juncto artikel 60, eerste lid, van de Overeenkomst op 1 juli 2018 voor alle overeenkomstsluitende partijen, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, in werking treden, tenzij er voor 30 maart 2018 vijf bezwaren zijn gemaakt bij de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties.

Uitgegeven de negenentwintigste januari 2018.

De Minister van Buitenlandse Zaken, H. ZIJLSTRA


X Noot
1)

De Franse en de Russische tekst zijn niet opgenomen.

X Noot
2)

Aangezien het voor wat betreft Bijlage 6 wijzigingen van de Explanatory Notes betreft, liggen deze ter inzage bij de Directie Europese en Douane Aangelegenheden van het Ministerie van Financiën en bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tevens zijn de Engelse, de Franse en de Russische tekst van de wijzigingen en het corrigendum (documenten ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/15, ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/15/Corr.1 en ECE/TRANS/WP.30/AC.2/2017/16) te raadplegen op http://www.unece.org/trans/bcf/ac2/ac2-off-documents_2017.html