Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2014, 105Verdrag

44 (1988) Nr. 12

A. TITEL

Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966;

(met Bijlagen)

Londen, 11 november 1988

B. TEKST

De Engelse en de Franse tekst van het Protocol, met Bijlagen, zijn geplaatst in Trb. 1989, 134.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 5 juni 2003 (MSC.143(77)) in Bijlage B bij het Protocol, zie Trb. 2006, 20. Voor enkele correcties van deze tekst, zie Trb. 2007, 2.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 9 december 2004 (MSC.172(79)) en de wijzigingen van 8 december 2006 (MSC.223(82)) in Bijlage B bij het Protocol, zie Trb. 2008, 197. Voor een correctie in de tekst van 8 december 2006, zie Trb. 2009, 150.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 4 december 2008 (MSC.270(85)) in Bijlage B bij het Protocol, zie Trb. 2009, 150.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 24 mei 2012 (MSC.329(90)) in Bijlage B bij het Protocol, zie Trb. 2013, 38.

Voor de Engelse tekst van de wijzigingen van 30 november 2012 (MSC.345(91)) in Bijlage B bij het Protocol, zie Trb. 2013, 88.


Resolutie MSC.356(92) van 21 juni 2013

Op 21 juni 2013 heeft de Maritieme Veiligheidscommissie in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, onderdeel (d), van het Protocol resolutie MSC.356(92) aangenomen houdende wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol. De Engelse tekst1) van de resolutie, met Bijlage, luidt als volgt:


Resolution MSC.356(92) (adopted on 21 June 2013)

Amendments to the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966, as amended

The Martime Safety Committee,

Recalling Article 28(b) of the Convention on the International Maritime Organization concerning the functions of the Committee,

Recalling also article VI of the Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966 (hereinafter referred to as the “1988 Load Lines Protocol”) concerning amendment procedures,

Noting the proposed amendments to the 1988 Load Lines Protocol to make the Code for recognized organizations (RO Code) mandatory,

Having considered, at its ninety-second session, amendments to the 1988 Load Lines Protocol proposed and circulated in accordance with paragraph 2(a) of article VI thereof,

 • 1. Adopts, in accordance with paragraph 2(d) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, amendments to the 1988 Load Lines Protocol, the text of which is set out in the annex to the present resolution;

 • 2. Determines, in accordance with paragraph 2(f)(ii)(bb) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, that the said amendments shall be deemed to have been accepted on 1 July 2014, unless, prior to that date, more than one third of the Parties to the 1988 Load Lines Protocol or Parties the combined merchant fleets of which constitute not less than 50 per cent of the gross tonnage of all the merchant fleets of all Parties, have notified their objections to the amendments;

 • 3. Invites the Parties concerned to note that, in accordance with paragraph 2(g)(ii) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, the amendments shall enter into force on 1 January 2015 upon their acceptance in accordance with paragraph 2 above;

 • 4. Requests the Secretary-General, in conformity with paragraph 2(e) of article VI of the 1988 Load Lines Protocol, to transmit certified copies of the present resolution and the text of the amendments contained in the annex to all Parties to the 1988 Load Lines Protocol;

 • 5. Also requests the Secretary-General to transmit copies of this resolution and its annex to Members of the Organization, which are not Parties to the 1988 Load Lines Protocol.


Annex
Amendments to Annex B to the Protocol of 1988 realting to the International Load Lines, 1966, as amended

Annex

Regulations for determining load lines

CHAPTER I

Regulation 2-1 Authorization of recognized organizations

1. The existing text of regulation 2-1 is replaced with the following:

“The Administration shall authorize organizations, including classification societies, referred to in article 13 of the Convention and regulation 1(2) in accordance with the provisions of the present Convention and with the Code for Recognized Organizations (RO Code), consisting of part 1 and part 2 (the provisions of which shall be treated as mandatory) and part 3 (the provisions of which shall be treated as recommendatory), as adopted by the Organization by resolution MSC.349(92), as may be amended by the Organization, provided that:

 • (a) amendments to part 1 and part 2 of the RO Code are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article VI of the present Protocol;

 • (b) amendments to part 3 of the RO Code are adopted by the Maritime Safety Committee in accordance with its Rules of Procedure; and

 • (c) any amendments adopted by the Maritime Safety Committee and the Marine Environment Protection Committee are identical and come into force or take effect at the same time, as appropriate.”


C. VERTALING

Zie Trb. 1990, 56, Trb. 2007, 2, Trb. 2009, 150, Trb. 2010, 152, Trb. 2013, 38 en Trb. 2013, 88.

De vertaling van de op 21 juni 2013 aangenomen resolutie MSC.356(92) houdende wijzigingen in Bijlage B bij het Protocol luidt als volgt:


Resolutie MSC.356(92) (aangenomen op 21 juni 2013)

Wijzigingen van het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, zoals gewijzigd

De Maritieme Veiligheidscommissie,

Herinnerend aan artikel 28, letter b, van het Verdrag inzake de Internationale Maritieme Organisatie betreffende de taken van de Commissie,

Tevens herinnerend aan artikel VI van het Protocol van 1988 inzake het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966 (hierna te noemen het Uitwateringsprotocol van 1988) betreffende wijzigingsprocedures,

Gelet op de voorgestelde wijzigingen van het Uitwateringsprotocol van 1988 om de Code voor Erkende Organisaties (RO-code) verplicht te stellen,

Na bestudering, tijdens haar tweeënnegentigste zitting, van wijzigingen van het Uitwateringsprotocol van 1988, voorgesteld en rondgezonden in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, a, daarvan,

 • 1. Neemt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, d, van het Uitwateringsprotocol van 1988, wijzigingen aan van het Uitwateringsprotocol van 1988, waarvan de tekst is vervat in de bijlage bij deze resolutie;

 • 2. Bepaalt, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, f, ii, bb, van het Uitwateringsprotocol van 1988, dat de genoemde wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard op 1 juli 2014, tenzij vóór die datum meer dan een derde van de partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988, of de partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt;

 • 3. Verzoekt de betrokken partijen kennis te nemen van het feit dat de wijzigingen, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, g, ii, van het Uitwateringsprotocol van 1988, van kracht worden op 1 januari 2015 na aanvaarding ervan in overeenstemming met het tweede lid hierboven;

 • 4. Verzoekt de Secretaris-Generaal, in overeenstemming met artikel VI, tweede lid, e, van het Uitwateringsprotocol van 1988, voor eensluidend gewaarmerkte afschriften van deze resolutie en van de tekst van de in de bijlage vervatte wijzigingen te doen toekomen aan alle partijen bij het Uitwateringsprotocol van 1988;

 • 5. Verzoekt de Secretaris-Generaal voorts afschriften van deze resolutie en de bijlage daarbij te doen toekomen aan Leden van de Organisatie die geen partij zijn bij het Uitwateringsprotocol van 1988.


Bijlage
Wijzigingen van Bijlage B bij het Protocol van 1988 bij het Internationaal Verdrag betreffende de uitwatering van schepen, 1966, zoals gewijzigd

Bijlage I

Voorschriften voor de vaststelling van de uitwatering

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

Voorschrift 2-1 Bevoegdverklaring van erkende organisaties

1. De huidige tekst van voorschrift 2-1 wordt vervangen door de volgende tekst:

„De Administratie verklaart organisaties, met inbegrip van classificatiebureaus, bedoeld in artikel 13 van het Verdrag en in voorschrift 1(2) bevoegd in overeenstemming met de bepalingen van dit Verdrag en met de Code voor Erkende Organisaties (RO-code), die bestaat uit een deel 1 en deel 2 (waarvan de bepalingen als verplicht worden aangemerkt) en een deel 3 (waarvan de bepalingen als aanbeveling worden aangemerkt), zoals aangenomen door de Organisatie bij resolutie MSC.349(92), eventueel als gewijzigd door de Organisatie, mits:

 • a. wijzigingen van deel 1 en deel 2 van de RO-code worden aangenomen, in werking worden gesteld en van kracht worden in overeenstemming met de bepalingen van artikel VI van dit Protocol;

 • b. wijzigingen van deel 3 van de RO-code worden aangenomen door de Maritieme Veiligheidscommissie in overeenstemming met haar reglement van orde; en

 • c. eventuele wijzigingen die worden aangenomen door de Maritieme Veiligheidscommissie en de Commissie voor de Bescherming van het Mariene Milieu identiek zijn en tegelijkertijd in werking treden of van kracht worden, al naargelang van toepassing.”


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20, Trb. 2008, 197, Trb. 2009, 150, Trb. 2013, 38 en Trb. 2013, 88.


Resolutie MSC.356(92) van 21 juni 2013

De wijzigingen van 21 juni 2013 behoeven ingevolge artikel 7, onderdeel f, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 1989, 134, rubriek F van Trb. 2004, 56 en, laatstelijk, Trb. 2013, 88.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20, Trb. 2008, 197, Trb. 2010, 152, Trb. 2013, 38, Trb. 2013, 88 en Trb. 2014, 38.


Resolutie MSC.345(91) van 30 november 2012

De wijzigingen zullen ingevolge artikel VI, tweede lid, onderdeel (g) (ii), van het Protocol op 1 juli 2014 in werking treden, aangezien minder dan één derde van de partijen bij het Protocol, of de partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal voor 1 januari 2014 schriftelijk heeft medegedeeld de wijzigingen niet te aanvaarden.

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, zullen de wijzigingen voor het gehele Koninkrijk gelden.


Resolutie MSC.356(92) van 21 juni 2013

De wijzigingen zullen ingevolge artikel VI, tweede lid, onderdeel (g) (ii), van het Protocol op 1 januari 2015 in werking treden, tenzij meer dan één derde van de partijen bij het Protocol, of de partijen waarvan de gezamenlijke koopvaardijvloten ten minste vijftig procent van de brutotonnage van de wereldkoopvaardijvloot vormen, de Secretaris-Generaal vóór 1 juli 2014 hun bezwaren tegen de wijzigingen kenbaar hebben gemaakt.

J. VERWIJZINGEN

Zie voor verwijzingen en overige verdragsgegevens Trb. 1989, 134, Trb. 2004, 56, Trb. 2006, 20, Trb. 2007, 2, Trb. 2008, 197, Trb. 2009, 150, Trb. 2013, 38, Trb. 2013, 88 en Trb. 2014, 38.

Uitgegeven de drieëntwintigste mei 2014.

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. TIMMERMANS


X Noot
1)

De Arabische, de Chinese, de Franse, de Russische en de Spaanse tekst zijn niet opgenomen.

Het voor eensluidend gewaarmerkt afschrift is nog niet ontvangen. In de tekst kunnen derhalve onjuistheden voorkomen, die in een volgend Tractatenblad zullen worden gecorrigeerd.