Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2009, 153Verdrag

27 (2006) Nr. 2

A. TITEL

Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Moldavië inzake wederzijdse administratieve bijstand in douanezaken;

(met Bijlage)

Chisinau, 19 juni 2006

B. TEKST

De Engelse en de Nederlandse tekst van het Verdrag, met Bijlage, zijn geplaatst in Trb. 2006, 199.

D. PARLEMENT

Bij brieven van 17 november 2006 (Kamerstukken II 2006/2007, 30 905, nr. 1) is het Verdrag, met Bijlage, in overeenstemming met artikel 2, eerste lid, en artikel 5, eerste lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen overgelegd aan de Eerste en de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

De toelichtende nota die de brieven vergezelde, is ondertekend door de Minister van Financiën G. ZALM en de Minister van Buitenlandse Zaken B. R. BOT.

De goedkeuring door de Staten-Generaal is verleend op 25 december 2006.

G. INWERKINGTREDING

De bepalingen van het Verdrag, met Bijlage, zijn ingevolge artikel 23 van het Verdrag in werking getreden op 1 april 2007.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, geldt het Verdrag alleen voor Nederland.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2006, 199.

Titel

:

Verdrag houdende instelling van een Internationale Douaneraad;

Brussel, 15 december 1950

Laatste Trb.

:

Trb. 2008, 132

Uitgegeven de zevenentwintigste oktober 2009.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN