Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum totstandkoming
Ministerie van Buitenlandse ZakenTractatenblad 2007, 213Verdrag

A. TITEL

Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds;

(met bijlagen, aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte)

Brussel, 18 november 2002

B. TEKST

De Nederlandse tekst van de Overeenkomst, met bijlagen, aanhangsels, protocollen, aantekeningen en Slotakte, is geplaatst in Trb. 2003, 37.

De Nederlandse tekst van het Protocol van 16 december 2004 is geplaatst in Trb. 2005, 94. Zie ook Trb.2006, 210.


Op 24 juli 2007 is te Brussel een Tweede Aanvullend Protocol tot stand gekomen in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie.

De Nederlandse tekst1) van het Protocol luidt als volgt:


Tweede Aanvullend Protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, in verband met de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie

Het Koninkrijk België,

de Republiek Bulgarije,

de Tsjechische Republiek,

het Koninkrijk Denemarken,

de Bondsrepubliek Duitsland,

de Republiek Estland,

Ierland,

de Helleense Republiek,

het Koninkrijk Spanje,

de Franse Republiek,

de Italiaanse Republiek,

de Republiek Cyprus,

de Republiek Letland,

de Republiek Litouwen,

het Groothertogdom Luxemburg,

de Republiek Hongarije,

de Republiek Malta,

het Koninkrijk der Nederlanden,

de Republiek Oostenrijk,

de Republiek Polen,

de Portugese Republiek,

Roemenië,

de Republiek Slovenië,

de Slowaakse Republiek,

de Republiek Finland,

het Koninkrijk Zweden,

het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, hierna „de lidstaten van de Europese Gemeenschap” genoemd,

de Europese Gemeenschap, hierna „de Gemeenschap” genoemd,

en

de Republiek Chili, hierna „Chili” genoemd,

Overwegende dat de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds, hierna „de Overeenkomst” genoemd, op 18 november 2002 te Brussel is ondertekend en op 1 maart 2005 in werking is getreden;

Overwegende dat het Verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië (hierna „de nieuwe lidstaten“ genoemd) tot de Europese Unie (hierna „het Toetredingsverdrag” genoemd) op 25 april 2005 te Luxemburg is ondertekend en op 1 januari 2007 in werking is getreden;

Overwegende dat het (eerste) aanvullende protocol bij de overeenkomst rekening houdt met de toetreding van de Tsjechische Republiek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse Republiek tot de Europese Unie,

Zijn het volgende overeengekomen:

AFDELING I OVEREENKOMSTSLUITENDE PARTIJEN

Artikel 1

De Republiek Bulgarije en Roemenië behoren sinds 1 januari 2007 tot de overeenkomstsluitende partijen.

AFDELING II OORSPRONGSREGELS

Artikel 2

Artikel 17, lid 4, en artikel 18, lid 2, van bijlage III bij de Overeenkomst worden gewijzigd overeenkomstig bijlage I bij dit protocol.

Artikel 3

Aanhangsel IV van bijlage III bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage II bij dit protocol.

Artikel 4
  • 1. De bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op goederen die worden uitgevoerd uit Chili naar een van de nieuwe lidstaten of uit een van de nieuwe lidstaten naar Chili, die voldoen aan het bepaalde in bijlage III bij de Overeenkomst en die op de dag van toetreding onderweg zijn of zich in tijdelijke opslag bevinden in een douane-entrepot of in een vrije zone in Chili of de betrokken nieuwe lidstaat.

  • 2. In dergelijke gevallen wordt preferentiële behandeling toegekend, mits binnen vier maanden na de datum van toetreding aan de douaneautoriteiten van het land van invoer een bewijs van oorsprong wordt overgelegd dat achteraf is afgegeven door de douaneautoriteiten of een bevoegde overheidsinstantie van het land van uitvoer.

AFDELING III HANDEL IN DIENSTEN EN VESTIGING

Artikel 5

Deel A van bijlage VII bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage III bij dit protocol.

Artikel 6

Deel A van bijlage VIII bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage IV bij dit protocol.

Artikel 7

Deel A van bijlage IX bij de Overeenkomst wordt vervangen door de gegevens in bijlage V bij dit protocol.

Artikel 8

Deel A van bijlage X bij de Overeenkomst wordt vervangen door bijlage VI bij dit protocol.

AFDELING IV OVERHEIDSOPDRACHTEN

Artikel 9
  • 1. De in bijlage VII bij dit protocol vermelde instanties van de nieuwe lidstaten worden toegevoegd aan de relevante afdelingen van bijlage XI bij de Overeenkomst.

  • 2. De in bijlage VIII bij dit protocol vermelde publicaties van de nieuwe lidstaten worden toegevoegd aan aanhangsel 2 van bijlage XIII bij de Overeenkomst.

AFDELING V ALGEMENE BEPALINGEN EN SLOTBEPALINGEN

Artikel 10
  • 1. Dit protocol wordt door de Gemeenschap, door de Raad van de Europese Unie namens de lidstaten en door Chili gesloten volgens hun respectieve interne procedures.

  • 2. Dit protocol treedt in werking op de eerste dag van de eerste maand volgende op de maand waarin alle partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

  • 3. Onverminderd lid 2 komen de Gemeenschap en Chili overeen de artikelen 2, 3, 4 en 9 van dit protocol voorlopig toe te passen vanaf 1 januari 2007.

  • 4. Deze kennisgeving wordt gericht aan de secretaris-generaal van de Raad van de Europese Unie, die depositaris van dit Protocol is.

  • 5. Indien een bepaling van dit protocol door de partijen in afwachting van de inwerkingtreding wordt toegepast, wordt elke verwijzing in dergelijke bepalingen naar de inwerkingtreding van dit protocol gelezen als een verwijzing naar de datum waarop de partijen overeenkomen de betrokken bepaling overeenkomstig lid 3 toe te passen.

Artikel 11

Dit protocol is opgesteld in twee exemplaren in de Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Nederlandse, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Binnen drie maanden na de ondertekening van dit protocol zal de Europese Gemeenschap de Bulgaarse en de Roemeense taalversies van dit protocol aan Chili doen toekomen. Onder voorbehoud van de inwerkingtreding van dit protocol worden de nieuwe taalversies authentiek onder dezelfde voorwaarden als de versies die zijn opgesteld in de huidige talen van dit protocol.

Artikel 12

Dit protocol vormt een integrerend onderdeel van de Overeenkomst. De bijlagen bij dit protocol vormen een integrerend onderdeel daarvan.


D. PARLEMENT

Zie Trb. 2005, 94.


Het Protocol van 24 juli 2007 behoeft ingevolge artikel 7, onderdeel a, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen juncto artikel 2 van de Rijkswet van 15 juni 2006 (Stb. 2006, 298) niet de goedkeuring van de Staten-Generaal.

E. PARTIJGEGEVENS

Zie Trb. 2005, 94 en Trb. 2006, 210.


Protocol van 24 juli 2007

Kennisgeving van de voltooiing van de voor inwerkingtreding vereiste procedures is voorzien in artikel 10, tweede lid.

Partij

Ondertekening

Ratificatie

Type*

In werking

Opzegging

Buitenwerking

België

24-07-07

     

Bulgarije

24-07-07

     

Chili

24-07-07

     

Cyprus

24-07-07

     

Denemarken

24-07-07

     

Duitsland

24-07-07

     

EG (Europese Gemeenschap)

24-07-07

     

Estland

24-07-07

     

Finland

24-07-07

     

Frankrijk

24-07-07

     

Griekenland

24-07-07

     

Hongarije

24-07-07

     

Ierland

24-07-07

     

Italië

24-07-07

     

Letland

24-07-07

     

Litouwen

24-07-07

     

Luxemburg

24-07-07

     

Malta

24-07-07

     

Nederlanden, het Koninkrijk der

24-07-07

     

Oostenrijk

24-07-07

     

Polen

24-07-07

     

Portugal

24-07-07

     

Roemenië

24-07-07

     

Slovenië

24-07-07

     

Slowakije

24-07-07

     

Spanje

24-07-07

     

Tsjechië

24-07-07

     

Verenigd Koninkrijk, het

24-07-07

     

Zweden

24-07-07

     

* O=Ondertekening zonder voorbehoud of vereiste van ratificatie, R= Bekrachtiging, aanvaarding, goedkeuring of kennisgeving, T=Toetreding, VG=Voortgezette gebondenheid, NB=Niet bekend

F. VOORLOPIGE TOEPASSING

Zie Trb. 2005, 94.


De artikelen 2, 3, 4 en 9 van het Protocol van 24 juli 2007 worden ingevolge zijn artikel 10, derde lid, vanaf 1 januari 2007 voorlopig toegepast.

G. INWERKINGTREDING

Zie Trb. 2005, 94 en Trb. 2006, 210.


De bepalingen van het Protocol van 24 juli 2007 zullen ingevolge zijn artikel 10, tweede lid, in werking treden op de eerste dag van de eerste maand volgende op de maand waarin alle partijen elkaar in kennis hebben gesteld van de voltooiing van de daartoe vereiste procedures.

J. VERWIJZINGEN

Zie Trb. 2003, 37, Trb. 2005, 94 en Trb. 2006, 210.

In het kader van de Overeenkomst zijn nog de volgende besluiten genomen:

Titel

:

Besluit van de Raad van 14 februari 2006 betreffende de sluiting van een Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili over wijzigingen in de Overeenkomst over de handel in wijn gehecht aan de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Chili, anderzijds

Tekst

:

Pb. EU L 54 van 24 februari 2006, blz. 23

 

Titel

:

Besluit Nr. 1/2006 van de Associatieraad Europese Unie-Chili van 24 april 2006 tot afschaffing van de douanerechten die van toepassing zijn op de in bijlage II bij de Associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Chili opgenomen wijn, gedistilleerde dranken en gearomatiseerde dranken

Tekst

:

Pb. EU L 183 van 5 juli 2006, blz. 17-19

   

Titel

:

Besluit Nr. 2/2006 van de Associatieraad Europese Unie-Chili van 16 oktober 2006 betreffende de wijziging van bijlage I bij de Associatieovereenkomst EU-Chili met het oog op de integratie van de krachtens het communautaire schema van algemene tariefpreferenties (SAP) aan Chili toegekende tariefpreferenties

Tekst

:

Pb. EU L 322 van 22 november 2006, blz. 5 e.v.

Overige verwijzingen

Titel

:

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap;

Rome, 25 maart 1957

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 116

 

Titel

:

Verdrag betreffende de Europese Unie;

Maastricht, 7 februari 1992

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 114

 

Titel

:

Handvest van de Verenigde Naties;

San Francisco, 26 juni 1945

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 50

 

Titel

:

Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten (GATS);

Marrakesh, 15 april 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 191

 

Titel

:

Overeenkomst inzake de handelsaspecten van de intellectuele eigendom (TRIPS);

Marrakesh, 15 april 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 102

 

Titel

:

Verdrag tot samenwerking inzake octrooien;

Washington, 19 juni 1970

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 164

 

Titel

:

Protocol bij de Schikking van Madrid betreffende de internationale inschrijving van merken;

Madrid, 27 juni 1989

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 104

 

Titel

:

Verdrag inzake het merkenrecht;

Genève, 27 oktober 1994

Laatste Trb.

:

Trb. 2007, 23

Uitgegeven de zesde november 2007.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. J. M. VERHAGEN


XNoot
1)

De Bulgaarse, de Deense, de Duitse, de Engelse, de Estse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Hongaarse, de Italiaanse, de Letse, de Litouwse, de Maltese, de Poolse, de Portugese, de Roemeense, de Sloveense, de Slowaakse, de Spaanse, de Tsjechische en de Zweedse tekst zijn niet afgedrukt.

De in artikel 12 van het Protocol genoemde Bijlagen liggen ter inzage bij de Afdeling Verdragen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en bij de Afdeling BEB van het Ministerie van Economische Zaken. De Nederlandse tekst van het Protocol, met Bijlagen, is gepubliceerd in Pb. EU L 251 van 26 september 2007, blz. 2 e.v.